fbpx

Fredensborg Bolig blir partner i utviklingen av Laksevåg verftsområde

Sammen med Marin Eiendomsutvikling, skal Fredensborg Bolig revitalisere verftsområdet på Laksevåg med 1000 nye boliger, kulturscener, flerbrukshall og næringsaktiviteter.

Prosjektet samsvarer med Bergen kommunes plan om økt boligbygging og utvidelse av sentrum, og partnerne håper på byggestart i 2025.

– Dette er et spennende og viktig utviklingsprosjekt for både Laksevåg og Bergen. Den attraktive beliggenheten med panoramautsikt over innseglingen til Bergen og sentrum på andre siden av Puddefjorden, kombinert med 200 års verftshistorie, bidrar til å skape spennende rammer for prosjektet. Med nye kommunikasjonslinjer vil sentrum være under ti minutter unna, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Prosjektet har fått navnet «Verftsbyen Laxevaag».

Riktig partner

Det er nesten 20 år siden Marin Eiendomsutvikling kjøpte det attraktive verftsområdet på rundt 65 mål. Samarbeidspartnerne forventer at prosjektet vil tilføre Bergen rundt 1000 nye boliger.

– Dette er et av de største og mest ambisiøse byutviklingsprosjektene i Bergen. Vi ønsker å skape et bærekraftig, levende og urbant boområde, en by i byen. Bærekraft står sentralt og derfor vil opp mot 90 prosent av den eksisterende bebyggelsen beholdes. Tørrdokken, kaiene og de gamle verftsbyggene blir tatt vare på, noe som gir det nye boligområdet særpreg. Som en del av satsingen på blå og grønne byområder, vil det bli anlagt ny strandpromenade, badeplass og gang- og sykkelstier, sier Andreas Hovden i Marin Eiendomsutvikling.

Det er flere år siden verftsindustrien meldte flytting fra Laksevåg, og Marin Eiendomsutvikling har tatt seg god tid til å finne rett partner for gjennomføring av prosjektet.

– Vi visste at Fredensborg Bolig har god gjennomføringsevne og at selskapet er opptatt av kvalitetsarkitektur og sosial bærekraft og miljø i sine prosjekter. Dette har vært avgjørende for oss. Da det også viste seg at vi kom svært godt overens med menneskene i selskapet og de delte våre visjoner og ambisjoner, var avgjørelsen enkel, sier Hovden.

Bred appell

De to partnerne ønsker at Verftsbyen Laxevaag utvikles med variert arkitektur og en god beboersammensetning, og at sosiale soner, næringsvirksomhet og kulturtilbud skal være med å bidra til høy bokvalitet.

– Vi mener at variasjon er med på å skape gode nabolag. Verftsbyen Laxevaag skal derfor være et sted for både seniorer, barnefamilier og enslige. I tillegg til sosiale soner og fellesarealer, så håper vi å tilby leie til eieboliger i prosjektet. Dette vil tilgjengeliggjøre nye hjem også for de som tidligere har stått utenfor boligmarkedet, sier Svenkerud.

Om Verftsbyen Laxevaag:
I kjølvannet av landets stolteste verfthistorie, skal en ny bydel vokse frem. Planene for det historiske verftsområdet inneholder blant annet 1000 nye boliger, flere tusen arbeidsplasser, skole og barnehage, kultur, kanaler, badestrender, parker og en egen mathall. Den nye bydelen utvikles med stor respekt for områdets arv og historie. Mye av eksisterende bygg tas derfor vare på, noe som gir bydelen en unik identitet.

Om Marin Eiendomsutvikling:
Marin Eiendomsutvikling AS kjøpte i 2004 verftsområdet på Laksevåg etter konkursen til Mjellem & Karlsen Eiendomsutvikling. Siden den gang har selskapet stått for den daglige driften av området, parallelt med å planlegge for en politisk ønsket transformasjon fra industri til bolig og næring.

Om Fredensborg Bolig:
Fredensborg Bolig er en landsdekkende boligbygger og har 12.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo-, Akershus- og Trondheimsregionen. «Verftsbyen Laxevaag» er selskapets første prosjekt i Bergen.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Fredensborg Bolig, kommunikasjonssjef, Erlend Ellingsen: 92 09 90 39
Marin Eiendomsutvikling, leder for marked og kommunikasjon, Torgeir Hågøy: 99 74 71 71

Grønne kvaliteter på Fjordhøyden

Fjordhøyden er et prosjekt med store miljøambisjoner og du vil finne en rekke grønne kvaliteter i prosjektet. 

Bergvarme - fornybar og grønn energikilde

Energiforbruket på Fjordhøyden blir selvforsynt med termisk energi fra bergvarme. Energibrønner etableres i fjellet under prosjektet og forsyner boligene med lokal energi. Tilhørende varmepumper løfter varmen til den ønskede temperatur i boligen. Det borres energibrønner ned til fjell under bakken, som forsyner boligene med lokal energi. Ved hjelp av varmepumper reguleres varmen som hentes opp fra bakken til normale innetemperaturer i boligen. Bergvarme er en fremtidsrettet energikilde som ikke krever store naturinngrep. En annen fordel er at løsningen også muliggjør kjøling av boligen på solfylte sommerdager. 

Bærekraftige materialvalg - med fokus på trevirke

Materialvalg til Fjordhøyden utføres med omtanke for å redusere prosjektets miljøpåvirkning. Vi benytter varige materialer for å redusere behovet for vedlikehold og utskiftninger gjennom byggets levetid. Prosjektet planlegger bruk av lavkarbonbetong og det stilles strenge krav til terskelverdier for bruk av materialer, for å sikre fravær av miljøgifter og et godt inneklima.  Fjordhøyden får stort innslag av trevirke, eksempelvis i fasader og bruk av tresviller på uteområdene. Trebaserte produkter har lav klimapåvirkning og det dokumenteres at alt trevirke i prosjektet kommer fra lovlig hogst og bærekraftige kilder. 

Grønne tak

En visuell karakteristikk ved Fjordhøyden blir byggenes blomstrende grønne tak. Prosjektet får sedumtak som består av plantearten bergknapp, gjerne i flere varianter. Bergknapp er en hardfør plante som tåler vinterkulde godt og holder seg delvis vintergrønn. Sedumtak er effektive til å absorbere nedbør og bidrar til håndtering av overvann ved kraftige regnskyll. Takene gir renere luft og er naturlige habitat for pollinatorer, sommerfugler og insekter. Planteveksten tåler sterk solvarme og på sommertid bidrar sedumtak til å holde temperaturen nede i de underliggende etasjene. 

Gode grønne uterom på Fjordhøyden

Uteområdet på Fjordhøyden skal bli et godt sted å oppholde seg for beboere og besøkende, med løsninger som bidrar til positivt til biologisk mangfold i området. Uterommet utformes i tråd med Fredensborg Bolig sin Veileder for Uteområder som sikrer at det leveres med høy kvalitet. Dette gir Fjordhøyden uteområder som blir grønne og bærekraftig, driftsvennlige og inkluderende for beboerne. Hovedgrepet er å bevare det eksisterende preget av en luftig hage, med furuskog og naturlandskap som nærmeste nabo. Hagen etableres som et intimt hagerom, der opphøyde plantefelt, vegetasjon i ulike sjikt, og espalier for klatreplanter bidrar til å skape rommene. Plantefelt bygges opp med bunndekkere, busker, stauder, løk og trær. Uteområde beplantes med stedegne planter og trær som buskfuru, bregner, lyng, furu, bjørk og kirsebær. I tillegg plantes et eget belyst signaturtre, samt at det utplasseres plantekasser til beboere som ønsker å dyrke urter og nyttevekster. Lekesonen blir diskret og delikat utformet, i tilknytning til hagen. Det velges lekeapparater i naturmaterialer, som stimulerer til frilek for ulike aldersgrupper. Den grønne gressplenen, små stubber, balansestokker og sandkasse legger til rette for aktivitet og trivsel for store og små beboere. Materialitet, møbler og utforming vil gi et uterom som oppleves lunt og inviterende. Det benyttes naturlige materialer som tre og naturstein. Fjordhøydens sosiale midtpunkt blir den inviterende spiseplassen under pergola, med plassbygde benker, langbord og pizzaovn. 

Fredensborg Bolig blir partner med Teleplan i utviklingen av større boligområde på Lysaker

Fredensborg Bolig, Joh Johannson Eiendom og Teleplan går sammen om utviklingen av nærmere 400 boliger på Lysaker ved Fornebuporten t-banestasjon. Området, tidligere omtalt som Teleplanbyen, er nå i en reguleringsprosess i Bærum kommune og forventes ferdig regulert til sommeren med mulig innflytting noen år senere.

Torg Fornebuhøyden

Partene etablerer et felles selskap, ledet av Fredensborg, som vil utvikle størstedelen av boligene på området. Teleplan vil fortsatt eie og ha ansvar for utviklingen av tilstøtende næringseiendom inkludert oppføring av konsernets nye hovedkontor på Lysaker.

«Vi er glade for at vi nå får inn Fredensborg Bolig i lag med Joh Johannson Eiendom i det videre arbeidet med områdeutviklingen på Fornebu. Dette partnerskapet gjør det også mulig for oss å ha mer fokus på vår kjernevirksomhet som er i stor vekst og på realiseringen av Teleplans nye hovedkontor på Lysaker» sier Christian Welhaven adm. direktør i Teleplan.

«Fornebu blir et av våre største boligutviklingsområder og passer godt inn i vår strategi om å utvikle større prosjekter nær offentlige knutepunkter. Vi ser frem til å jobbe i partnerskap med Bærum kommune og Teleplan rundt den videre utviklingen av området» sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Selger i Teleplan-avtalen ble bistått av Newsec, Hadrian og Wiersholm. BAHR har bistått kjøper.

Fredensborg Bolig med 912 boliger under bygging – har 12.000 boliger under utvikling

Ved inngangen til 2023 har Fredensborg Bolig 912 boliger under bygging med en salgsgrad på 90 prosent ved inngangen til 2023.

Salget for 2022 endte på 352 boliger mot 520 solgte boliger i 2021. Lavere salgstakt fra i høst som hos de fleste andre. Rentehevinger, inflasjon og høye strømpriser bidro til å kjølne kjøpelysten. Lavere salgstakt er en utvikling vi forventer at også følger bransjen inn i 2023.

Med overheng fra 2022 har Fredensborg Bolig rundt 600 boliger som virksomheten kan selge i 2023.

Vi har jobbet målrettet med sosial bærekraft gjennom om å tilby ti prosent av våre boliger på Leie til eie. Dette klarte vi i 2022, og 70 prosent av våre innflyttede Leie til eie-kunder har allerede kjøpt boligen.

Videre har grønn bærekraft også  stått i fokus gjennom 2022, blant annet gjennom klimagassregnskap, CO2 reduksjonsprogram og Breeam-sertifisering

Samlet har Fredensborg Bolig rundt 12.000 boliger under utvikling.

Fredensborg Bolig og Svill Eiendom kjøper i Sandvika

Har utviklingspotensial for 10.000 kvadratmeter bolig og næring.

Fredensborg Bolig kjøper Elias Smiths vei 10, i 50/50-partnerskap med Svill Eiendom. Eiendommen er sentralt plassert i Sandvika, og tomten måler 3.750 kvadratmeter.

Svill Eiendom eies av Oslo Røde Kors. Gjennom utskillelse av eiendomsmassen som Oslo Røde Kors eide på midten av 1990-tallet, ble det etablert et eget eiendomsselskap for å trekke frem organisasjonens verdier i eiendom og profesjonalisere forvaltningen.

Selskapet er i dag organisert gjennom morselskapet Svill Eiendom AS med tilhørende datterselskap i en optimalisert selskapsstruktur.

Daglig leder for Svill Eiendom er Gjermund Fossnes. Han ble ansatt i Svill i 2021, og kom da fra stillingen som Head of Commercial Management i Newsec Property Asset Management.

Svill Eiendom hadde i 2021 en portefølje på 35.000 kvadratmeter eiendom.

Elias Smiths vei 10 er et sentralt beliggende bygg i sentrum av Sandvika med moderne lokaler utleid til flere typer leietakere, særlig innen kontor og helserelatert virksomhet. Eiendommen er lokalisert på en selveid tomt langs Sandvikselva.

– Eiendommen har utviklingspotensial for bolig og næring på rundt 10.000 kvadratmeter, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Kilde: https://www.estatenyheter.no/fredensborg-bolig-og-svill-eiendom-kjoper-i-sandvika/359546

Øker Leie til eie i utfordrende Oslo-marked

Øker Leie til eie i utfordrende Oslo-marked

Fredensborg Bolig forbereder lansering av Leie til eie på flere kommende prosjekter i Oslo-regionen.
- Viktig for førstegangskjøperen i et vanskelig marked, sier selskapet.

Ferske tall fra NBBLs Førstehjemsindeks viser at single førstegangskjøpere har råd til 17 prosent av alle boliger på landsbasis, men kun to prosent av Oslo-boligene.

– Tallene illustrerer konsekvensene av et vedvarende boligunderskudd i Oslo. De bekrefter også behovet for nye boligkjøpsmodeller som alternative veier til boligeierskap i hovedstaden, sier Stian Eide Myhre, leder for forretningsutvikling og bærekraft i Fredensborg Bolig.

Som første selskap i Oslo-regionen lanserte Fredensborg Bolig Leie til eie høsten 2019. I løpet av de siste tre årene har Leie til eie stått for cirka ti prosent av selskapets totale boligsalg, og 70 prosent av de innflyttede kundene er i dag boligeiere.

– I 2010 hadde single førstegangskjøpere råd til hele fire av ti boliger i hovedstaden, men boligkjøpsmodeller kan ikke alene snu den negative utviklingen i regionen. Økt boligbygging må også til.

Flere prosjekter i Oslo-regionen

Fredensborg Bolig rapporterer om mange Leie til eie-henvendelser, og forventer stor pågang når selskapet kommende år lanserer flere nye prosjekter i Oslo-regionen.

– Vi tildeler Leie til eie i Sandakerveien 78 og på Vollebekk innenfor bygrensen. I tillegg blir det Leie til eie på flere prosjekter i Oslos randsone, blant annet Fjordhøyden på Nesodden, i samt i Asker, Bærum, Jessheim og Sørumsand, opplyser Eide Myhre.

Selskapet skulle gjerne tildelt mer Leie til eie i Oslo hvor behovet er størst, men tidkrevende reguleringsprosesser utsetter prosjektene.

– Vi har 1200 boliger under utvikling i hovedstaden, men med reguleringstid på rundt seks år er det vanskelig å få opp takten betydelig på tilbudssiden.

Kilde: https://www.estatenyheter.no/oker-leie-til-eie-i-utfordrende-oslo-marked/356545 

Drømmen er å eie min egen bolig

Drømmen er å eie min egen bolig

I dag leier Dody Obmas (31) leilighet i Oslo sentrum. Neste år flytter han inn i en helt ny leilighet på Kværnerhøyden i Oslo gjennom Leie til eie ordningen til Fredensborg Bolig.

– Uten denne muligheten hadde det tatt meg mange år å spare opp nok egenkapital til egen bolig, sier Dodi, som til daglig jobber som bioingeniør i Oslo.

Ifølge Stian Eide Myhre i Fredensborg Bolig er det egenkapitalkravet på 15 prosent (av kjøpesummen) som er den største utfordringen for førstegangskjøpere, og spesielt de som ikke har foreldre eller annen familie som kan hjelpe til med finansiering.

– For de som ikke har en foreldrebank i ryggen, er alternativet å leie bolig og prøve å spare mest mulig egenkapital. Med rekordhøye boligpriser kan det ta uforholdsmessig lang tid, sier han.

Eide Myhre mener det er et paradoks at folk som er fullt i stand til å betjene et boliglån ikke får mulighet til å eie egen bolig, men forvises til et leiemarked med høyere bokostnader.

– I dag er det mange med fast jobb og normalt god inntekt som blir stående utenfor boligmarkedet på grunn av høye boligpriser og egenkapitalkravet. Som en stor boligbygger ønsker vi å bidra til at flere kan eie sitt eget hjem. Som en del av vårt samfunnsansvar tilbyr vi derfor Leie til eie-ordning på en andel av boligene i mange av våre prosjekter.

Ikke bare yngre som sliter med å komme inn på boligmarkedet

Ifølge Eide Myhre er det heller ikke bare er førstegangskjøpere som opplever boligmarkedet som utfordrende.

– Leie til eie-ordningen kan derfor også være til hjelp for barnefamilier som trenger mer plass eller folk som har vært gjennom samlivsbrudd.

Ingjerd Blekeli Spiten, Konserndirektør Personmarked i DNB, understreker at det å stå utenfor boligmarkedet er en driver til økt ulikhet i befolkningen.

– Det er veldig positivt at Fredensborg Bolig og andre store aktører nå tilbyr boligkjøpsmodeller som kan bidra til å hjelpe vanlige folk uten tilstrekkelig oppsparte midler inn i boligmarkedet​. Ikke minst er det mange i de yngre aldersgruppene som er høyst kredittverdige når vi ser på forventet fremtidig inntekt og betalingsevne​ som kan komme seg vesentlig raskere inn på boligmarkedet gjennom slike ordninger.

Ble tipset av en kollega

I likhet med alle andre som ikke har tilgang på foreldrebank, var utfordringen til Dody å klare å spare opp nok egenkapital. Til slutt var det en kollega som tipset han om leie- til eie konseptet til Fredensborg Bolig.

– Jeg hadde ikke hørt om denne ordningen før, men etter å ha lest meg opp tenkte jeg at dette må jeg bare prøve meg på. Så ringte jeg dem.

Etter en prat med Stian som forklarte utfyllende om hvordan konseptet fungerer, bestemte Dody seg for å sende inn en søknad. Etter en uke fikk han beskjed om at søknaden var godkjent.

– Jeg ble veldig lettet og tenkte at dette er en veldig god start. Selv om jeg ikke har foreldre som kan stille som kausjonister får jeg nå muligheten til å kjøpe en helt ny toroms leilighet på Kværnerhøyden Det er jeg er veldig takknemlig for, sier Dody.

En spesiell historie

Historien til Dody skiller seg mye ut fra en vanlig norsk oppvekst. 17 år gammel kom han med sine brødre til Norge som flyktning fra et krigsherjet Kongo. I bagasjen hadde han kun et par bukser.

Siden den gang har han utdannet seg til bioingeniør og har nå fast jobb i Oslo. Han har også blitt pappa til et barn som bor hos moren i Trondheim.

– Jeg kommer fra en familie som ikke har så mye, men når jeg først har bestemt meg for noe går jeg «all in». I Norge er det liksom forventet at man skal eie sin egen bolig, alle vennene mine har det som mål. Etter hvert følte jeg veldig på det selv, og å eie egen bolig ble også min drøm, sier Dody.

Tok sparegrep

Da Dody tok kontakt med DNB for å sjekke finansiering, ble han enig med rådgiveren om å sette opp en spareplan.

– Rådgiveren var veldig hyggelig og hjalp meg med å sette opp en detaljert plan på hvor mye jeg burde spare hver måned. Den største utfordringen var at jeg hadde et forbrukslån som jeg måtte prioritere å betale ned først. Det tok et år, men nå har jeg betalt ned over 100 000 kroner og er helt ferdig med det.

Dody mener det er mye enklere å spare opp egenkapital nå som han har fått god oversikt over økonomien sin og forbrukslånet er ute av verden.

– Jeg jobber veldig mye overtid for å få til det her. Når jeg først har satt meg et mål og bestemt meg for noe går jeg alltid hele veien, så jeg tror det skal gå bra. Målet mitt er å spare opp nok egenkapital i byggeperioden slik at jeg kan kjøpe ut leiligheten innen et år etter at jeg har flyttet inn. Men gjerne før, sier han og smiler.

Verdistigning i bygge- og leieperioden tilfaller kunden

Leie til eie-ordningen til Fredensborg bolig fungerer slik at den opprinnelige prisen på boligen ikke justeres i avtaleperioden – og all eventuell verdistigning tilfaller kunden som egenkapital. Sammen med egenkapitalen man sparer i perioden kan dette være tilstrekkelig til å få finansieringsbevis for å kjøpe boligen.

– Som kunde kan du velge å ikke benytte kjøpsopsjonen, og du har derfor heller ingen risiko ved et verdifall på boligen, sier Eide Myhre.

Prosjektmegler Ivar Egge i DNB Eiendom er ansvarlig for salget av leilighetene på Kværnerhøyden. Han anslår at leiligheten Dody har opsjon på å kjøpe har økt med over 600 000 kroner siden kontrakten ble signert 2020.

– Det er jo en betydelig verdistigning som vil gi et solid tilskudd til egenkapitalen. Det er stor sannsynlighet at han kan kjøpe ut leiligheten allerede ved overtakelse neste år, sier Egge.

Et eneste stort smil

Når vi tar med Dody opp til Kværnerhøyden for å se nærmere på leiligheten som er under bygging, lyser han opp.

– Dette blir så bra, sier han og forklarer i detalj hvor sofaen skal stå, hva slags seng han skal ha på soverommet og hvordan livet og utsikten skal nytes på balkongen om sommeren.

– Det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet, og når du først får muligheten til å eie din egen leilighet så er det utrolig bra. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått sjansen av Fredensborg Bolig og DNB som har fulgt meg opp hele veien. Jeg er rett og slett utrolig «liky» som vi sier på godt norsk, avslutter Dody og ler.

Der gresset er grønnere

Kun ti minutter unna den pulserende bykjernen i sentrum av Trondheim skal det nå utvikles en ny bydel. Det som får denne bydelen til å virkelig skille seg ut som moderne og fremtidsrettet, er det tydelige fokuset på grønne og bærekraftige løsninger.

Vil gjøre det enkelt å leve grønnere

Ved å la over halvparten av området på Brøset være grøntarealer, har de fire utbyggerne store planer og ambisjoner for å gjøre det enklere for alle å leve et godt og grønt liv på den nye bydelen. Gode og smarte mobilitetsløsninger er mye av nøkkelen til hvordan Brøset skal skille seg fra andre boligprosjekter. Mobilitet handler ikke bare om hvordan du kommer deg til og fra jobb, eller å ha et bilfritt nabolag.

 

Unikt fra første spadetak

Allerede fra første byggetrinn vil beboerne på Brøset kunne benytte seg av det brede tjenestetilbudet i bydelen. Sykkelveier skal knyttes sammen og bygges videre gjennom hele bydelen, og det skal bygges en egen kollektivgate for å ta bort trafikkstøy fra boligområdet.

 

God forbindelse til arbeid og andre fritidstilbud

Målet vårt er at beboerne skal kunne leve så bilfritt som overhodet mulig, og da er det aller viktigste grepet vi kan gjøre, å kunne tilby alt man trenger i hverdagen innen gå- eller sykkelavstand. På Brøset skal det være skole, barnehager, butikker, kafé og restauranter, kanskje også frisør, slik at alt man bruker i hverdagen er inne i bydelen allerede.

Ved å legge til rette for et godt mobilitetstilbud fra første byggetrinn, håper utbyggerne å kunne mane frem gode vaner hos beboerne fra dagen man pakker opp første flytteeske.

 

Norges grønneste nabolag

Det ligger høye ambisjoner til grunn når de fire utbyggerne forteller at de vil bygge landets grønneste nabolag. Det krever innovative løsninger, og evnen til å hele tiden benytte de mest lønnsomme og bærekraftige byggemåtene.

Som det meste innen teknologi og innovasjon, er også byggebransjen og byggteknikker i konstant utvikling. Det kan derfor være utfordrende for boligprosjekter å binde byggeplanen til en type byggteknikk.

Fredensborg Bolig kjøper brorparten av AS Naturbetong sin portefølje av utviklingsprosjekter

Fredensborg Bolig kjøper brorparten av AS Naturbetong sin portefølje av utviklingsprosjekter

Fredensborg Bolig kjøper brorparten av AS Naturbetong sin portefølje av utviklingsprosjekter. Transaksjonen omfatter en rekke prosjekter sentralt i Oslo-regionen med potensiale på rundt 50 000 kvm BRA bolig og næring.

– Vi ser frem til å komme i gang med å videreføre arbeidet med denne attraktive porteføljen. Transaksjonen styrker særlig vårt nærvær i Bærum kommune gjennom prosjekter på en rekke lokasjoner, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

AS Naturbetongs hovedeier Sandvoldgruppen vil fremover fokusere på å investere ytterligere i kjernevirksomheten, som er langsiktig og profesjonell utleie av nærings- og bolig eiendommer i stor- Oslo-regionen.

Stig Hvinden, 20% medeier i Naturbetong, tidligere styreleder nå daglig leder, vil sluttføre Naturbetongs gjenværende prosjekter.

Fremover ønsker Hvinden å engasjere seg i eiendomsprosjekter både i egen regi og i samarbeid med andre.

Kjøper Ladejarlen

Dora Holding AS, Heimdal Bolig AS og Fredensborg Bolig AS kjøper Ladehammerveien 4-6 (Ladejarlen). Tomten er på ca. 23 mål og ligger på Nyhavna som er en bydel i sterk transformasjon.

Det er den 07. april signert budaksept med Trøndelag Fylkeskommune for salg av eiendommen Ladehammerveien 4-6 (Ladejarlen) til en kjøpergruppering bestående av Dora Holding AS, Heimdal Bolig AS og Fredensborg Bolig AS.

Ladejarlen ble i mange år benyttet til ulike typer skoleformål og har siden 2017, vært avstengt. Gjennom en prosess både i Fylkeskommunen og i Trondheim kommune, er det klarlagt at det ikke er ønskelig med videre bruk som skole ei heller andre fylkeskommunale eller kommunale formål. Eiendommen ble derfor lagt ut for salg. Kjøpesummen ble 315 millioner etter en budrunde der i alt 8 budgivere deltok. Kjøperne og selgeren ønsker ikke å kommentere kjøpesummen ut over at de begge er glade for at kjøpesummen kommer innbyggerne i Trøndelag og i Trondheim til gode.

Kjøperne er aktive innen byutvikling en rekke steder i Trondheim både hver for seg og i ulike former for samarbeid. Kjøperne er klare på at det etter hvert vil bli startet et arbeid med å omregulere eiendommen. I den prosessen vil det bli holdt tett kontakt og dialog med alle relevante myndigheter. Det vil også bli rikelig mulighet for å komme med innspill, blant annet i form av bred medvirkning. At eiendommen vil bli regulert og benyttet til både boliger, næring og utadrettet virksomhet er nærliggende å tenke seg. Kjøperne er opptatt av at eiendommen skal bli mangfoldig også med hensyn på boliger som kan oppnås gjennom å bruke boligsosiale modeller for en andel av disse. Det vil etter hvert bli knyttet gode ressurser til prosjektet innen arkitektur, bærekraft, byutvikling osv.

Hva eiendommen skal brukes til i perioden fra overtakelsen til høsten og til den er ferdig omregulert om noen år er enda ikke klart. Eiendommen vil i denne perioden bli forvaltet av Dora Eiendom som forvalter en rekke eiendommer på Nyhavna fra før.

For Dora som markant eiendomsbesitter sentralt i Trondheim, er det gledelig å kunne fortsette arbeidet med å skape en bydel på Nyhavna som gjør Trondheim til en enda mer attraktiv by. Vi i Dora er svært opptatt av å utvikle Trondheim innefra og utover, og det er gjennom å medvirke til at flere både kan jobbe og bo miljøriktig og sentralt, at vi best kan bidra til bærekraftig byutvikling og et levende bysentrum. I Dora er vi gode på å ta vare på verneverdige bygg samtidig som nye bygg kommer til. Dette uttaler adm. dir. Geir Halmøy i Dora Holding AS.

Å få være med på en videreutvikling av Ladejarlen er en oppgave vi går til med stor ydmykhet sier Roar Munkhaugen. Dette er en fantastisk beliggenhet hvor mange av byens innbyggere har veldig lyst til å jobbe eller bo på. Herifra går du til solsiden på 10 min og du finner det aller meste innen gå- og sykkelavstand. Vi har en ambisjon om å få til en bred og god prosess med offentlige premissleverandører, naboer, framtidige brukere og framtidige innbyggere for å få til et best mulig prosjekt.

Ladejarlen med sin unike beliggenhet er en helt spesiell eiendom. Her ligger forholdene til rette for å skape gode sentrumsnære boliger og arbeidsplasser. Med tanke på miljømålene til Trondheim kommune vil det være viktig å få til en god utvikling av denne eiendommen, noe som sammenfaller med våre ambisjoner i Fredensborg Bolig om grønn og sosial bærekraft sier Petter Nedregotten.  Vi ser frem til å ta fatt på utviklingsarbeidet sammen med Trondheim kommune, Dora Eiendom og Heimdal Bolig slik at denne eiendommen blir et positivt tilskudd i transformasjonen av Nyhavna-området og sentrumsutviklingen i Trondheim generelt.

Fylkeskommunen er fornøyd med den gjennomførte salgsprosessen som har vist en stor interesse for eierskap av en attraktiv eiendom sentralt i Trondheim sier Rune Venås, Bygge- og eiendomssjef i Trøndelag Fylkeskommune. Kjøpergrupperingen har alle forutsetninger for at videre drift og utvikling av eiendommen ivaretas på en god måte.

Joar Kjeldseth, Leder Næringseiendom i Eiendomsmegler 1 sier det har vært stor interesse for eiendommen, både fra lokale og nasjonale eiendomsaktører. Det er gjennomført 15 -16 visninger med ulike interessenter. Fristen for å inngi bud var satt til 25. mars. Det ble deretter gjennomført en ordinær budprosess. Budprosessen ble avsluttet like før påske, med forbehold om politisk godkjenning av transaksjonen. Forbeholdet ble løftet gjennom møte i fylkesutvalget den 20. april.

 

Om Dora Holding

Dora Holding AS har sin opprinnelse i etableringen av AS Dora i 1968. I dette eiendomskonsernet inngår en rekke eiendommer på Nyhavna og opp mot Lade med den tidligere ubåtbunkeren Dora 1 som den mest kjente. Dora er opptatt av å utvikle Trondheim innenfra og utover. Gjennom å medvirke til at flere kan både jobbe og bo nært sentrum, bidrar vi til bærekraftig byutvikling og et levende bysentrum. Dora forvalter 125 000 m2 næringsareal i bydelen, og deltar også i utvikling av en rekke gode boligprosjekter i samarbeid med erfarne boligbyggere. Dora har solide langsiktige eiere med Reitan Eiendom AS (32%) som en av disse.

 

Om Heimdal Bolig

Etablert 1982 under Heimdal Gruppen paraplyen.

Eies i dag av Roar Munkhaugen (80 %) og Børge Aunaas (20 %)

Trondheims største boligbygger de siste 10 år med over 20 % markedsandel

Heimdal Bolig har stått for mange av byomformingsprosjektene i byen og har også bygd Norges største passivhusprosjekt med 450 boliger.

Har prosjekter i de fleste bydeler i Trondheim både på egen kjøl og i samarbeid med andre.

Er blant annet involvert på Øvre Nyhavna, EC Dahls og Brøset. Har bred erfaring fra eiendomsutvikling og boligbygging i over 40 år.

 

Om Fredensborg Bolig

Fredensborg Bolig AS er et selskap som eies 50/50 av Fredensborg AS (Ivar Tollefsen) og Tollef Svenkerud. Fredensborg-konsernet eier og forvalter i dag ca. 150.000 leiligheter for utleie i 330 europeisk byer, kontrollerer eiendom for over NOK 300 milliarder, omsetter for over NOK 10 milliarder, og sysselsetter omkring 1.600 personer. Fredensborg Bolig AS er en landsdekkende boligbygger med 10.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Akershus og Trondheimsregionen.

Fredensborg AS og Fredensborg Bolig eier sammen 42,5% av Nordr som har ca. 21.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Norge og Sverige.

Tollef Svenkerud og Fredensborg AS ved Ivar Tollefsen har begge lang erfaring innen eiendom- og boligutvikling. Eierne er aktive, industrielle, ekspansive, kapitalsterke og har lang tidshorisont. Dette gir ro til å velge langsiktige gode løsninger.

 

For ytterligere informasjon om saken ta kontakt med:

Geir Halmøy
geir.halmoy@dora.no
976 59 867
Adm. dir. Dora Holding AS

Roar Munkhaugen
rm@heimdal.no
907 72 788 Adm. dir. Heimdal Bolig AS

Petter Nedregotten
petter.nedregotten@fredensborgbolig.no
926 31 378
Regionssjef Trondheim, Fredensborg Bolig AS

Fredensborg Bolig-prosjekter kandidater til gjev arkitekturpris

Fredensborg Bolig-prosjekter kandidater til gjev arkitekturpris

Nylig ble kandidatene til den prestisjetunge Oslo bys arkitekturpris offentliggjort, og Fredensborg Bolig har to prosjekter i kategorien for «Årets boligprosjekt».

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre «ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og byens utvikling». Årets utdeling er den 20. i rekken og Fredensborg Bolig er representert med to kandidater i kategorien «Årets Boligprosjekt».

«Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse for oss og motiverende for vårt fremtidige arbeid. Oslo bys arkitekturpris henger høyt og det er veldig gøy å å ha to kandidater, både «Waldemars Tårn» i bydel Grünerløkka og «F24 Fredensborg» i bydel St. Hanshaugen,» sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Det er Rådet for byarkitektur som i samarbeid med byutviklingsutvalget i Bystyret som etter befaring nominerer verdige kandidater på bakgrunn av kvalitet på konseptet og gjennomføring av prosjektet.

Kvalitet i alle ledd

I fjor var det Deichmann i Bjørvika som stakk av med den aller gjeveste prisen – et bygg som senere ble kåret til verdens beste bibliotek.

«Vi er i storfint selskap og Munchmuseet og Nasjonalmuseet er blant kandidatene i kategorien for årets kulturbygg. Vi har litt andre budsjetter og formål, men dette viser at vi har lykkes godt i arbeidet med å skape spennende arkitektur i et inkluderende bomiljø,» sier Svenkerud.

Selv om prosjektene har ganske forskjellig utforming, handler begge til syvende og sist om det samme; å skape best mulig boliger.

«Arkitektur dreier om mye mer enn byggets estetiske fremtoning, og inkluderer samspillet med nærmiljøet, gjennomtenkte brukerløsninger, komfort og bærekraft. Kort sagt om kvalitet i alle ledd. Dette er jeg glad for at juryen har sett og anerkjent ved våre prosjekter,» sier han videre.

Om Waldemars Tårn

Med sin svært sentrale plassering mellom St. Hanshaugen og Grünerløkka Fredeborg Bolig utviklet et helt kvartal. Det nye tårnbygget – Waldemars Tårn, rommer 35 leiligheter med sprek arkitektur, gjennomtenkte løsninger og gode kvaliteter.

Waldemars Tårn er et høyreist bygg over hele 10 etasjer bestående leiligheter fra 2. til 10. etasje med dagligvare i 1. etasje mot Darres gate. Det blir et hyggelig og pent beplantet gårdsrom en etasje over gateplan, skjermet for storbyens yrende liv, en liten oase hvor beboerne kan trekke seg tilbake.

Om F24 Fredensborg

Puls og hvilepuls midt i byen. Midt i Oslo Sentrum, men allikevel fullstendig tilbaketrukket. F24 Fredensborg byr på 48 leiligheter i rolige omgivelser, men med alle storbyens muligheter rett utenfor døren. F24 Fredensborg ligger som en beskyttet perle, midt mellom Grünerløkka og Sentrum.

Prosjektet ligger skjermet av bebyggelse både mot Thor Olsens Gate og Fredensborgveien. F24 Fredensborg kjennetegnes blant annet gjennom utstrakt bruk av treverk i kombinasjon med tegl. Alle leiligheten får dermed fine uterom mot en privat bakhage.

Om Oslo bys arkitekturpris

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og byens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen.

Fredensborg Bolig kjøper 13 mål i Fjordbyen

Eiendommen, Gilhusveien 5- 7, ligger i Gilhusbukta i Lier og er på 13,5 mål. I dag benyttes eiendommen til kontor/lager/logistikk. Gilhusbukta planlegges bygd ut med 2.500 boliger gjennom en total transformering fra industri- og næringsområde til et urbant og bærekraftig byområde som knytter sammen land og sjø.

Fjordbyen er et politisk samarbeid mellom Lier og Drammen om utvikling av et attraktivt byområde på Lierstranda og Brakerøya. Dette er et av Norges største byutviklingsprosjekter med over 1 million kvadratmeter. Ferdig utbygd vil Fjordbyen Lier Drammen gi plass til 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser.

 

Illustrasjon: LINK Arkitektur/Eidos Eiendomsutvikling.

 

Fjordbyen skal utvikles med urbane boliger til mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Her blir det korte avstander til alt du finner i en by, men også til sjøen.

Les mer om Fjordbyen Lier Drammen

 

Kjøper Overvik

TOBB, Fredensborg Bolig, og Salvesen & Thams Eiendom går sammen om å etablere selskapet Østbyen Utvikling AS for å kjøpe hele området som er godkjent for utbygging på Overvik i Trondheim.

 

 

Østbyen Utvikling AS har kjøpt hele området på 172 mål som ble godkjent for utbygging i Bystyret 28.04.2021. Selgere er Holmetjern Invest og Overvik Eiendom. TOBB, Fredensborg Bolig og Salvesen & Thams Eiendom vil hver eie 1/3 i det nye eierselskapet.

– Markedet for nye boliger i Trondheim er generelt godt. Det forventes en vekst i Østbyen på 1,5 % – 2,0 % i årene framover. Dette er omtrent det dobbelte av andre områder i Trondheim, og bydelen er en av de raskest voksende områdene i Norge, sier styreleder i Salvesen & Thams Eiendom, Bjørn Wiggen. Gjennom Østbyen Utvikling har vi muligheten til å komme inn i et stort og utviklingsbart prosjekt, og sammen med Fredensborg og TOBB ser vi mange muligheter for å realisere utbyggingen av området.

Overvik er blant de større boligutviklingsprosjektene i Trondheim. Området ligger mellom de to etablerte bydelene Charlottenlund/Jakobsli og Ranheim og vil bidra til å binde disse sammen. Det første feltet som er bygd ut i området bestod av 74 boenheter, og alle kjøperne har flyttet inn. Det andre feltet består av 61 leiligheter, og det er så langt solgt 32 enheter. Det bor i dag ca 150 personer på Overvik. TOBB har hatt ansvaret for utbyggingen av de to første feltene, mens Østbyen Utvikling vil overta utbyggingen fra og med neste felt.

– Vi stortrives på Overvik! sier Stine Andersen, som nettopp har flyttet inn i et rekkehus på Overvik, sammen med mannen Paul og lille Victor. Vi har fått alt med å flytte hit. Her er vi nært sjøen, vi har tidligere vår og kort avstand inn til sentrum. Men jeg ønsker meg en butikk i området sånn at vi slipper å kjøre for å handle. Og så gleder jeg meg til området blir utviklet slik at dette blir en ny bydel i Trondheim.

Sterk vekst i 2021

Fredensborg Bolig solgte i 2021 boliger for 2,4 milliarder kroner fordelt på 520 boliger og overleverte 294 boliger til boligkjøpere. Ved utgangen av året har selskapet 622 boliger under bygging.

Samlet har Fredensborg Bolig cirka 7.500 boliger under utvikling.

Sammenlignet med 2020 er dette en sterk vekst. I 2020 solgte vi 445 boliger for to milliarder kroner.

Som tidligere er vi på jakt etter flere eiendommer som kan egne seg for videreutvikling. Vi ser frem til flere kjøp av både tomter og selskaper i 2022.

Fredensborg Bolig kjøper mer i Trondheim

Fredensborg Bolig har kjøpt seg inn med 50 prosent eierandel i Jarleveien 12 og Fridheimveien 1-3 på Nyhavna sentralt i Trondheim.

Dora Holding har valgt Fredensborg Bolig som samarbeidspartner knyttet til utvikling av eiendommene Jarleveien 12 og Fridheimveien 1-3. Eiendommene er i dag utleid og det planlegges igangsatt arbeid med regulering av disse høsten 2021. Eiendommene er på ca. 11,3 mål totalt.

– Eiendommene ligger på Nyhavna som er en bydel i sterk transformasjon, og vi ser frem til å bidra til sentrumsutviklingen i Trondheim sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

– Vi gleder oss til å ta fatt på utviklingsarbeidet og å samarbeide med Dora Holding.

– For Dora som markant eiendomsbesitter sentralt i Trondheim, er det gledelig å innlede et godt samarbeid med en profesjonell aktør som Fredensborg Bolig. Dette vil gagne utviklingen av Nyhavna generelt, og av Jarleveien 12 og Fridheimveien 1-3 spesielt, sier Geir Halmøy, administrerende direktør i Dora Holding AS.

– Dora er svært opptatt av å utvikle Trondheim innefra og utover, og det er gjennom å medvirke til at flere både kan jobbe og bo miljøriktig og sentralt, at vi best kan bidra til bærekraftig byutvikling og et levende bysentrum, legger han til.

Norion Næringsmegling har bistått i forbindelse med transaksjonen. BAHR og SANDS har vært henholdsvis kjøper og selgers rådgiver.

Estatenyheter Fredag 02. juli 2021