fbpx

Fredensborg Bolig signerte etikkplakaten til Fair Play Bygg

Fredensborg Bolig er den første boligutvikleren som har signert etikkplakaten til Fair Play Bygg.

Etikkplakaten ble signert på byggeplassen til boligprosjektet F24 i Oslo sentrum hvor Fredensborg Bolig har 47 leiligheter under oppføring.

Daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg er glad for å få Fredensborg Bolig med på laget.

– Får vi med de store private byggherrene på samarbeidet, håper jeg vi kan stenge porten for kriminelle og useriøse aktører i proffmarkedet, sier Mamen i en pressemelding.

Han mener markedet vil påvirkes når byggherrer er tydelige på at trygge arbeidsforhold, organisert arbeidsliv og fagopplæring er viktige kvaliteter ved valg av leverandør.

 

Tror på Fair Play-prosjektet

Som støttemedlem til Fair Play Bygg plikter Fredensborg Bolig å etterfølge etikkplakaten på sine boligprosjekter.

– Som boligutvikler og byggherre har vi et samfunnsansvar for å medvirke til eliminering av kriminelle aktører og nettverk. Vi tror på Fair Play Bygg sitt prosjekt, og mener det er et bra tiltak for byggenæringen, sier Magnus Aune Hvam, daglig leder i Fredensborg Bolig.

 

Pengestøtte

Selskapet bidrar i tillegg med et årlig beløp for å støtte Fair Play Bygg sitt virke, samt at partene vil samarbeide om varslingsrutiner på Fredensborg Bolig sine byggeplasser.

– Fredensborg Bolig er opptatt av tilstanden på våre byggeplasser. Som byggherre er vårt viktigste tiltak å engasjere solide og anerkjente totalentreprenører. I tillegg stiller vi seriøsitetskrav til våre leverandører. Samarbeidet med Fair Play Bygg styrker oss ytterligere på dette området, sier Hvam.

Fredensborg Bolig blir den første store private byggherren som undertegner Etikkplakaten. Til nå er det offentlige byggherrer som Oslo kommune og Statsbygg, samt entreprenører som eksempelvis Veidekke Bygg, håndverksbedrifter og deler av elektrikerbransjen som støtter Fair Play Bygg.

 

230 varsel om kriminelle forhold

Fair Play Bygg fungerer som en varslingskanal for byggebransjen. Kriminelle aktører er et større problem enn mange er klar over.

– I 2020 sendte Fair Play Bygg Oslo og omegn inn 230 varsel om kriminelle forhold til Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet og andre etater, forteller Lars Mamen.

 

Link til artikkel: https://www.bygg.no/article/1460394 

Fredensborg Bolig med enda et prosjekt på Slemdal

I tillegg til å utvikle Slemdalsenteret ønsker Fredensborg Bolig å bygge leiligheter på den nærliggende tomten Frognerseterveien 23 i Oslo vest.

 

I august i fjor skrev Estate Nyheter at Fredensborg Bolig, NorgesGruppen og Union hadde gått sammen om å utvikle eiendommene Stasjonsveien 2 og Frognerseterveien 27, som i dag huser et nærsenter med blant annet dagligvare og boliger.

I forbindelse med ny områderegulering for Slemdal, har Dark Arkitekter gjort en studie for eiendommen Frognerseterveien 23. I en e-post til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver arkitektselskapet at eiendommen «har et stort potensial for omdisponering og fortetting, som vil være et viktig tilskudd til Nye Slemdal».

– Fredensborg Bolig ønsker å bidra til god og helhetlig byutvikling, og håper dette innspillet tas med i deres videre arbeid med planen, heter det i e-posten.

Av det vedlagte innspillet fremgår det at det i dag er fire eksisterende bygg på den snaut 5 dekar store tomten, og disse benyttes i dag til teletekniske formål samt noen hybelleiligheter og kontor. Den ene bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste, og er samtidig egnet til boligbruk. De tre andre byggene skal rives.

– Frognerseterveien 23 ligger tett på det nye bydelssentrum, og i arbeidet med denne tomten og prosjektet er det forsøkt å dyrke kvaliteter som er spesifikke for tomtens naturlige utforming, størrelse og plassering på Slemdal. Prosjektet etterstreber å supplere og komplementere både dagens og fremtidens Slemdal, skriver Dark Arkitekter.

Ved å plassere bebyggelse rundt et felles tun, legges det opp til et fellesskap i boformen. Prosjektet skal ha en naturlig gradering fra de felles til de private sonene for uteopphold. De private hagene er lagt rundt byggene og felles areal i midten. Denne typologien er «en megler mellom villaen og en mer urban måte å bo på, og skaper en variasjon i måte å bo på Slemdal».

Estate Nyheter 

Fredensborg Bolig 2020

Fredensborg Bolig har lagt bak seg et godt år med høy aktivitet og har gjennomført store eiendomskjøp.

 

Selskapet solgte i 2020 boliger for to milliarder kroner og overleverte 293 boliger til boligkjøpere. Ved utgangen av året har selskapet 442 boliger under bygging.

Samlet har Fredensborg Bolig cirka 7.000 boliger under utvikling

– Vi regner med at vi i 2021 vil legge ut rundt 500 boliger for salg, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Sammen med partnere har Fredensborg Bolig og Fredensborg gjennomført store strategiske kjøp av Nordr (tidl. Veidekke Eiendom) og Telenors eiendomsportefølje.

– Gjennom vår solide, industrielle og finansielle plattform er vi godt posisjonert for å gjennomføre betydelig tomtekjøp og oppkjøp av selskap det kommende år, sier Svenkerud.

Leie til eie

I 2019 lanserte Fredensborg Bolig Leie til eie-konseptet, som i 2020 ble iverksatt på en rekke prosjekter. Leie til eie senker terskelen inn på boligmarkedet for de med betjeningsevne, men som mangler tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe egen bolig.

Fredensborg Bolig har i løpet av 2020 inngått et pilotprosjekt med Ullensaker kommune og Husbanken, med mål om at Leie til eie skal være et boligsosialt virkemiddel gjennom offentlig og privat samarbeid.

 

 

Nye planer for Nedre Ullevål

Fredensborg Bolig igangsetter ny planprosess for utvikling og oppgradering av Nedre Ullevål.

A-lab Arkitekter vant parallelloppdraget for Nedre Ullevål og denne uken har de på vegne av Fredensborg Bolig bestilt oppstartsmøte hos Plan og bygningsetaten.

Eiendommene på Nedre Ullevål er på over 30 mål, sentralt beliggende mellom Ullevål Hageby og Ullevål sykehus. I mulighetsstudiet skisseres i overkant av 400 nye boliger fordelt på punkt- og lamellhus, i tillegg til at deler av eksisterende bebyggelsen oppgraderes.

– Nedre Ullevål skal oppgraderes til et flott og hyggelig nabolag med mange ulike typer boliger. Vi ser frem til å utvikle nok et sentrumsnært boligprosjekt, hvor grønn og sosial bærekraft står i fokus, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Heimstaden har nylig rehabilitert og oppgradert flere nærliggende eiendommer og nå står transformasjon av Nedre Ullevål for tur.

Planforslaget er i tråd med føringene i kommuneplanen for indre by. Bygningsmassen tilpasses omkringliggende bygg, samtidig som grønne kvaliteter, interne veinett og forbindelser forsterkes. Det foreslås variert bebyggelse av leiligheter og rekkehus, med vesentlig bedre programmering av uteområdene.

– Tilbakemeldingene fra mer enn 700 respondenter i den digitale nabolagsundersøkelsen vi har gjennomført bekrefter at naboene er positive til området skal få et grønt kvalitetsløft. Mange gode naboinnspill er inkludert i forslaget som nå sendes inn, sier Svenkerud.

Estate Nyheter – Fredag 06. november 2020

Kjøper Veidekke Eiendom

Norwegian Property og Fredensborg har sammen med et Union-fond kjøpt Veidekke Eiendom, som skal ledes av Baard Schumann.

John Fredriksens børsnoterte eiendomsselskap NPRO får etter kjøpet 42,5 prosent av aksjene i Veidekke Eiendom. Ivar Tollefsen og Tollef Svenkeruds Fredensborg Bolig og Fredensborg AS får 42,5 prosent, mens Union Real Estate Fund III Holding tar 15 prosent av selskapet.

Kjøperne betaler 7,7 milliarder kroner på gjeldsfri basis. Kjøper overtar virksomheten basert på en selskapsverdi på 8,75 milliarder kroner inkludert arbeidskapital, skatt og andre gjeldsposter. Transaksjonen gir Veidekke en gevinst på rundt 1,2 milliarder kroner. NPRO, Fredensborg Bolig og Union Real Estate Fund III Holding finansierer 2,6 milliarder kroner i ny egenkapital og Veidekke Eiendom vil bli finansiert med NOK 5,7 milliarder i gjeld.

– Investeringen er i tråd med Norwegian Propertys kommuniserte ambisjoner og strategi om vekst, og konsernets lave LTV legger til rette for investeringer. Vi vurderer dette som en god mulighet for Norwegian Property til å videreutvikle virksomheten i samarbeid med industrielle og finansielle partnere som vi kan dele utviklingsrisikoen med. Vi er godt fornøyd med kjøpet av et selskap med kompetente ansatte og en stor tomtebank med mange, langt fremskredne prosjekter både i Norge og Sverige, sier adm. direktør Bent Oustad i Norwegian Property.

– Veidekke har siden november vurdert ulike alternativer for utskillelse av eiendomsaktivitetene for å legge til rette for langsiktig videreutvikling med nye eiere og å kunne rendyrke entreprenørvirksomheten. Etter en grundig prosess har styret konkludert med at salg av virksomheten fremstår som den beste løsningen både industrielt og finansielt, og denne løsningen realiserer også verdier for våre aksjonærer, sier styreleder Svein Richard Brandtzæg i Veidekke.

– Vi er godt fornøyde med at Veidekke har akseptert vårt bud, og at vi sammen med våre partnere blir eiere av Veidekkes eiendomsvirksomheter i Sverige og Norge, som består av mange spennende prosjekter, sier Tollef Svenkerud, styreformann i Fredensborg Bolig.

– Pågående prosjekter er godt ivaretatt av en profesjonell organisasjon, og Baard Schumann er påtenkt som leder for den samlede virksomheten i Norge og Sverige. Han vil med dette erstatte Jørgen Wiese Porsmyr, som forblir i Veidekke ASA, sier Bent Oustad, administrerende direktør i Norwegian Property ASA.

Ved utgangen av 2019 hadde Veidekke Eiendom 1 575 boliger under bygging og en tomtebank på ca 15 500 enheter i Norge og Sverige. Hovedtyngden av tomtebanken ligger i de største byene i Norge og Sverige, med vekt på Østlandet og Mälardalen.

Estatenyheter.no Tirsdag 16. juni 2020

Telenor-porteføljen er solgt

I mars omtalte Estate Nyheter det planlagte salget av eiendomsporteføljen tilhørende Telenor.

– Som en del av den kontinuerlige effektiviseringen av Telenor, vurderer vi nå et salg av deler av eiendomsvirksomheten i Norge. Dette inkluderer også hovedkontoret på Fornebu. Det henger også sammen med moderniseringen i Norge, der oppgradering av infrastruktur blant annet betyr at vi frigjør bygg og eiendomsmasse, uttalte CEO Morten Dunham i Telenor Real Estate til Estate Nyheter i mars.

Nå er det klart at porteføljen på 85 utviklingseiendommer er solgt. Kjøper er et industrielt investorkonsortium bestående av Fredensborg Bolig, Fredensborg, NorgesGruppen Eiendom, Joh. Johannson Eiendom og FagerStad Utvikling. Porteføljen består av eiendommer som det ikke vil være behov for etter at den planlagte kobbersaneringen er gjennomført.

Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er 1,4 milliarder kroner, opplyser Telenor i en børsmelding mandag morgen.

– Konsortiet ser et betydelig utviklingspotensial i porteføljen, både til bolig- og næringsformål, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig AS til Estate Nyheter.

Ifølge Svenkerud vil FagerStad Utvikling AS ha et hovedansvar for forvaltning og forretningsførsel av porteføljen.

– Fredensborg Bolig og FagerStad Utvikling vil begge inneha prosjektlederansvar i utviklingsarbeidet og vi ser frem til å komme i gang med foredlingen av porteføljen, sier Tollef Svenkerud.

Gjennomføring av salget vil finne sted rundt 1. september. Telenor vil deretter leie tilbake de 85 byggene i sin helhet for en periode på inntil 5 år. Kjøper vil parallelt omregulere og utvikle eiendommene slik at disse kan utnyttes bedre.

Pareto Securities og Arntzen de Besche har bistått konsortiet i transaksjonen. Arctic Securities og UNION Norsk Næringsmegling har vært Telenors finansielle rådgivere i transaksjonen. Advokatfirmaet Haavind har vært Telenors juridiske rådgiver.

Fredensborg Bolig bygger 400 boliger i Trondheim

Ruta Entreprenør signerte kontrakt med Fredensborg Bolig og Sebo bolig for utbyggingen av Vikhammerstrand.

Fredensborg Bolig og Sebo Bolig skal bygge 400 boliger på den 40 mål store tomten på Vikhammerstrand. Prosjektet eies 50/50 mellom Fredensborg Bolig og Sebo Bolig

Ruta Entreprenør har nå inngått kontrakt for bygging av de første 67 boligene

Oppstart byggeplass vil være i november med endelig overlevering sommeren 2022.

– Den store utbyggingen ved Vikhammerstrand var noe vi tidlig så oss ut som et spennende prosjekt, og jeg er glad for at vi nå har signert kontrakten for byggetrinn 1, sier administrerende direktør i Rune Storm i Ruta Entreprenør.

– Prosjektet har flott beliggenhet, gode salgstall og ligger kun ti minutter kjøretid utenfor Trondheim. Dette er med på å sikre god ordrereserve og arbeidsplasser for Ruta og våre samarbeidspartnere i Trondheims-området de neste årene. Vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet og ser frem til et godt samarbeid med byggherre. Sammen skal vi videreutvikle og sikre levering av et flott prosjekt innenfor gitte rammer og fremdriftsplan.

Erling Bratland, daglig leder i Sebo Boliger, er også fornøyd med valget av entreprenør.

– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en solid totalentreprenør og ser frem til et godt samarbeid. Etter flere års forarbeid gleder vi oss til å sette spaden i jorda og starte utbyggingen på Vikhammerstrand, sier Bratland.

Kontraktsverdien for byggetrinn 1 er på ca. 135 millioner kroner eks. mva.

Estatenyheter.no fredag 09. oktober 2020

Slemdal-satsning fra Fredensborg Bolig, NorgesGruppen og Union

Nye boliger i tilknytning til nærsenteret og stasjonsområdet.

– Sentertomtene skal bidra til et attraktivt og levende Slemdal. Gjennom bymessige kvaliteter og gode møtesteder til glede for nærmiljøet, skal Slemdals identitet og karakter ivaretas, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

FROGNERSETERVEIEN: Dette er planene for Frognerseterveien 27. (Ill: DARK)

 

Sammen med Norgesgruppen og Union utvikler Fredensborg Bolig AS eiendommene Stasjonsveien 2 og Frognerseterveien 27, som i dag huser et nærsenter med blant annet dagligvare og boliger.

– Prosjektet bidrar til å definere det fremtidige stasjons- og sentrumsområdet, med variert boligbebyggelse med høy bokvalitet og videreføring av nærsenteret med nye møteplasser for nabolaget, forklarer Svenkerud.

Han poengterer at tomtene har hver sin identitet og kvalitet.

– Nærheten til Stasjonsveien 2 til stasjonsområdet og det foreslåtte torget, får en urban tilnærming med gode servicetilbud og hyggelige møterom på gateplan og byleiligheter mot et grønt gårdsrom.

– Den flotte hagen til Frognerseterveien 27 knyttes naturlig mot det grønne og åpne nabolaget, der boligene blir en del av Slemdals etablerte villaområde.

– Slemdal har en rik historie og knytter byen sammen med marka, avslutter Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Estatenyheter.no m

Fredensborg Bolig kjøper stort på Kolbotn

Har sikret seg tomt som kan gi plass til 75 nye boliger.

Fredensborg Bolig, som eies av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud, har tidligere vært helt klare på at de skal bruke 2020 til å fylle opp tomtebanken. I 2019 har selskapet solgt boliger for 952 millioner kroner, og ved utgangen av året hadde Fredensborg Bolig 597 boliger under bygging.

Gjennom 2019 er det kjøpt eiendommer som kan bebygges med ca. 1500 boliger. Ved årsskiftet uttalte Tollef Svenkerud at man i 2020 skulle legge ut prosjekter for salg som samlet inneholder rundt 630 boliger.

Nå har Fredensborg Bolig gjort avtale om kjøp av en tomt på 11 mål på Kolbotn. Tomten ligger i en vestvendt skråning med utsikt over Kolbotntjernet.

– Tomten er beliggende i et etablert boligområde med gangavstand til Kolbotn Stasjon, sier Tollef Svenkerud til Estate Nyheter.

– Eiendommen skal detaljreguleres i tråd med områderegleringen vedtatt november 2018 og kan bebygges med inntil 8.000 m2 BRA, estimert til ca. 6.400 m2 BRA tilsvarende i overkant av ca. 75 terrasserte boliger, sier Tollef Svenkerud

Han ønsker ikke å opplyse hva selskapet måtte betale for eiendommen.

I februar ble det kjent at Fredensborg kjøper hele 83 mål for utvikling i Trondheim. Denne handelen ble gjort sammen med Bolig Norge. I dag inneholder eiendommen om lag 480 studentboliger.

Estate Nyheter v/ Thor Arne Brun (Oppdatert 20. Mai 2020 12:42 )

11 MÅL: Det markerte området kan gi plass til 75 terrasserte boliger.

 

Fredensborg Bolig kjøper 83 mål for utvikling

Fredensborg Bolig og Bolig Norge har sammen kjøpt Steinan studentby av Studentsamskibnaden i Trondheim. Eiendommen er på 83 mål og inneholder i dag ca. 480 studentboliger.

– Vår ambisjon er å utvikle eiendommen i tråd med kommunens byvekstavtale og nullvekstmål. Avstand til Torget er kun fem kilometer og det er under tre kilometer til NTNU, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Eiendommen skal ifølge Fredensborg utvikles til et fremtidsrettet og bærekraftig boligområde, med fokus på energibruk og miljø. Eiendommen er videre knyttet direkte til store grønt- og friarealer  og til Estenstadmarka, samtidig har man tilgang på byens fasiliteter med gangavstand til to lokalsentre, dagligvarebutikk i umiddelbar nærhet, god tilgang på offentlig transport samt sykkelavstand til det meste byen har å by på.

Eksisterende høyspentlinje, som i dag går over tomten, skal legges i bakken.

– Vi ser fram å begynne utviklingsarbeidet for fullt, i godt samarbeid med Trondheim kommune og nærmiljøet, sier Vegard Tyldum, regionsjef i Fredensborg Bolig.

Eierskapet i Bolig Norge AS er Fastighets AB Balder (80 prosent) og Oxaal Holding AS (20 prosent).

 

Estate Nyheter Thor Arne Brun (Oppdatert 21. Februar 2020 15:51 )

Nå er det klart hvem som skal bygge ut ny bydel

Fire boligutbyggere kjøper eiendommen hvor det rettspsykiatriske sykehuset på Brøset (Trondheim) ligger i dag.

Det er Fredensborg Bolig, Heimdal Bolig, Trym Bolig og Byggteknikk Prosjekt som sammen kjøper eiendommen av Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune.

Fredensborg Bolig eies av en av landets største eiendomsbesittere, Ivar Tollefsen, og Torleif Svenkerud. De tre andre kjøperne er fra Trondheim.

Regionsjef for Fredensborg Bolig i Trondheim, Vegard Nymo Tyldum, forteller at de fire skal eie én firedel hver av Brøset-utbyggingen.

– Alle synes Brøset er ei attraktiv tomt. Vi ønsker å utvikle den slik at det blir en god plass å bo for folk, sier Tyldum.

Regionsjef for Fredensborg Bolig i Trondheim forteller at de fire kjøperne av Brøset-eiendommen er likestilte. 
(Foto: FREDENSBORG BOLIG)
Regionsjef for Fredensborg Bolig i Trondheim forteller at de fire kjøperne av Brøset-eiendommen er likestilte.  FOTO: FREDENSBORG BOLIG

– Fikk forventet pris

Ifølge områdereguleringsplanen skal Brøset utvikles til en fremtidsrettet miljøbydel, som er klimanøytral, med et bomiljø som fremhever fellesskap, grønne omgivelser og bilfrie nærområder.

Områdeplanen skisserer at det kan bygges rundt 1735 boliger på Brøset, som tilsier tretten boliger i snitt per dekar.

Verken Tyldum eller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg vil si hva prisen på eiendommen ble.

– Den er i tråd med forventningene våre, er alt Aschim vil si.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forteller at intensjonen er at avtalen om salget signeres neste måned. 
(Foto: GEIR ANDERS RYBAKKEN)
Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forteller at intensjonen er at avtalen om salget signeres neste måned.  FOTO: GEIR ANDERS RYBAKKEN

Da Brøset ble lagt ut i markedet for salg i starten av november i fjor, opplyste Statsbygg at en uavhengig verdivurdering anslo markedsprisen til over 800 millioner kroner.

– Ikke flere igjen

Avtalen om salget er ikke signert ennå.

– Vi er i en situasjon hvor formalitetene ikke er på plass. Vi har en intensjon om å signere avtalen med gruppen i slutten av februar, sier Aschim.

Daglig leder og partner Knut Efskin i Norion Næringsmegling, som meglet salget på vegne av eierne, sier interessen var stor.

– Det er ikke bare den største tomta som finnes til bolig i Trondheim, hvis vi ser bort fra eiendommer som Øvre Rotvoll og Overvik. Nå er det ikke flere slike store områder igjen, som ligger så sentralt som Brøset, sier Efskin.

Fem grupperinger var interessert i å kjøpe eiendommen.

– Vi gikk tre-fire runder med bud. Vi startet med fem budgivere, så var det to som konkurrerte på slutten, sier Efskin.

Daglig leder Knut Efskin i Norion Næringsmegling forteller at der var stor interesse for Brøset-tomta. 
(Foto: Terje Svaan)
Daglig leder Knut Efskin i Norion Næringsmegling forteller at der var stor interesse for Brøset-tomta.  FOTO: TERJE SVAAN

Kommunen kjøpte for 95 mill.

Brøset-eiendommen er på 346 dekar. Aschim forteller at Trondheim kommune allerede har kjøpt 34,5 dekar av den for 95 millioner kroner.

Ifølge områdereguleringsplanen fra 2013, er dette arealet satt av til barnehage, skole og bygg til helse- og velferdstjenester. Arealet de fire boligutbyggerne kjøper er dermed på 311,5 dekar.

I en pressemelding sier administrerende direktør Roar Munkhaugen i Heimdal Bolig at de i lang tid har ønsket å delta i utformingen av Brøset.

– Vi skal foredle den ambisiøse miljøprofilen som ligger i områdeplanene, for å sikre at bydelen blir levende med de riktige kvaliteter og tilbud for en moderne, fremtidsrettet og bærekraftig bydel, sier Munkhaugen.

– Brøset, beliggende i naturskjønne omgivelser bare tre kilometer fra sentrum, med meget gode sol- og utsiktforhold, representerer en spesielt god ressurs for byutvikling i Trondheim, sier daglig leder Terje Steen i Trym Bolig i pressemeldingen.

1960-bygget på Brøset er bygd i 1961 og fredet. 
(Foto: Frank Lervik)
1960-bygget på Brøset er bygd i 1961 og fredet.  FOTO: FRANK LERVIK

Hovedbygget fredet

Bygningene på Brøset er på rundt 19.000 kvadratmeter. I dag leier St. Olavs hospital byggene hvor det rettspsykiatriske sykehuset ligger. Det skal flytte til et nytt sikkerhetbygg rundt årsskiftet 2022/2023, som St. Olavs hospital har under bygging på Østmarka på Lade.

Det er 16 bygninger som eies av Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune på Brøset. Hovedbygget og 1960-bygget er fredet og regulert til bevaring. De øvrige byggene har ulik antikvarisk verdi.

Hovedbygningen på Brøset er bygd i 1861-66. Den er fredet og skal bevares. Fredningen gjelder både eksteriør og delvis interiør. 
(Foto: Helene Mariussen)
Hovedbygningen på Brøset er bygd i 1861-66. Den er fredet og skal bevares. Fredningen gjelder både eksteriør og delvis interiør.  FOTO: HELENE MARIUSSEN

– Ta markedsandeler i Trondheim

Fredensborg-konsernet forvalter rundt 50 000 leiligheter for utleie i Skandinavia, Nederland og Tyskland, og eier eiendom for over 90 milliarder. Konsernet ønsker nå også å bli en av landets ledende boligutviklere.

– Vi ønsker å ta 10-15 prosent av markedet for nye boliger i Trondheim, sier Tyldum.

Her er Fredensborg Bolig allerede medeier i boligprosjektene Bromstad Allé, hvor 58 leiligheter er til salgs, og Vikhammerstrand.

Heimdal Bolig, som eies 80 prosent av Roar Munkhaugen og 20 prosent av Børge Aunaas, står allerede for rundt 20 prosent av utbyggingen av nye boliger i Trondheim. med en produksjon på 300-350 boliger årlig. Trym Bolig eies av Karl Johan Kopreitan, og bygger rundt 150 boliger i årlig. Byggteknikk Prosjekt har gått fra å være entreprenøren AS Anlegg, til å eie næringsbygg og tomter. Selskapet er et av flere eid av familien Svendsen.

Publisert av Adresseavisen 08.01.2020 – Sissel Lynum

Ønsker å gjøre “betydelige” tomtekjøp i 2020

Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig har planene klare for å fylle opp tomtebanken ytterligere.

Fredensborg Bolig har benyttet romjulen til å oppsummere 2019. Opptellingen viser at selskapet i 2019 har solgt boliger for 952 millioner kroner.

Ved utgangen av året har Fredensborg Bolig 597 boliger under bygging.

Selskapet har gjennom 2019 vært svært aktiv på kjøp av utviklingseiendommer. Gjennom året er det kjøpt eiendommer som kan bebygges med ca. 1500 boliger. Selskapet har nå ca. 5500 boliger under utvikling.

Fredensborg Bolig eies 50/50 av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud. De to har for lengst lagt budsjettene for 2020.

– For 2020 skal vi legge ut prosjekter for salg som samlet inneholder rundt 630 boliger, sier Tollef Svenkerud til Estate Nyheter.

Leie til eie
Som første boligaktør i Oslo-regionen lanserte Fredensborg Bolig i 2019 «Leie til eie»-konseptet på sine boliger. «Leie til eie» bidrar til å senke terskelen inn på boligmarkedet for de som har betjeningsevne, men mangler tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe egen bolig.

«LEIE TIL EIE»: Gjennom blant annet Lørenskog Hageby tilbyr Fredensborg Bolig nye hjem til de som mangler egenkapital.

I høst ble konseptet tilbudt på tre boligprosjekter, to i Oslo og ett i Asker sentrum. I løpet av første kvartal 2020 vil selskapet tilby «Leie til eie» på ytterligere tre prosjekter. Dette er Kværnerhøyden i Oslo, Lørenskog Hageby og Kløvertunet på Jessheim.

Ved å signere på disse strakstiltakene forplikter Fredensborg Bolig seg til konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp, øke ressursutnyttelsen og skape boliger som er bra for både helsen, miljøet og lommeboken. «Samfunnet trenger bevisste boligutbyggere som Fredensborg Bolig», uttalte Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, tidligere i år.

– I 2020 vil intensivere arbeidet for å ta ytterligere samfunnsansvar gjennom våre boligprosjekter, sier Svenkerud.

Stor appetitt på nye tomtekjøp
Fredensborg Bolig har som nevnt gjort mange tomtekjøp i 2019. Men selskapet går likevel sultne inn i 2020.

– Fra vår solide, industrielle og finansielle plattform ønsker vi å kjøpe betydelig med utviklingseiendom også kommende år, avslutter Tollef Svenkerud.

Estate Nyheter Thor Arne Brun Tirsdag 31. desember 2019

Tollefsen kjøper mer utviklingseiendom i Asker

Fredensborg Bolig har signert avtale om kjøp av Kirkeveien 220 og 222 i Asker. Eiendommene ligger innenfor områdeplanen for Føyka-Elvely og vil kunne bygges ut med ca. 8000 kvadratmeter bolig og næring.

– Hensikten med områdeplanen for Føyka-Elvely er å tilrettelegge for en bymessig videreutvikling av Asker Sentrum. Samlet boligvolumet kan utgjøre rundt 600-700 enheter. Eiendommene er regulert og klare for rammesøknad, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.
– Selger Elvely Holding AS forventes å bli eier av næringsarealer som skal oppføres på Elvely og skal være deleier i utbygningsprosjektet, sier Svenkerud.
Tidligere år kjøpte Fredensborg Bolig naboeiendommen Kirkeveien 226.
I Asker har Tollefsen fra før 96 leiligheter under utvikling i Bankveien 10, som legges ut for salg i oktober.
Estate.no /  Thor Arne Brun 15. oktober

Forplikter seg til å bygge grønt

Fredensborg Bolig tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomsektorens veikart mot 2050. – Vi skal være en ansvarlig boligutvikler som tar ansvar for samfunnet vi lever i, sier styreleder Tollef Svenkerud.

Fredensborg Bolig ble etablert i 2018 i partnerskap mellom Ivar Tollefsens selskap Fredensborg AS og Tollef Svenkerud. Selskapets ambisiøse visjon er å bli en av Norges ledende boligutviklere, noe som blant annet skal oppnås gjennom misjonen om å skape bedre hjem.
Allerede har selskapet opparbeidet seg en tomtebank på mer enn 5 000 boliger for utvikling i Østlandsområdet og i Trondheim.

Ansvar for lokalsamfunn og miljø

– Som boligbygger utvikler man eiendomsprosjekter som skal vare i generasjoner. Det medfører et ansvar overfor lokalsamfunnet og miljøet. I Fredensborg Bolig er vi bevisst på ansvaret og utvikler prosjekter som tar hensyn til omgivelsene, sier Svenkerud.
Ved å signere ti strakstiltak for boligutviklere forplikter Fredensborg Bolig seg til det bygges grønt i hele sin portefølje.
– Selskapet vil fremover konkretisere og implementere bærekraftsmålene i alle nye prosjekt, tilføyer daglig leder Magnus Aune Hvam.
– Vår motivasjon for å utvikle bærekraftige boligprosjekt har opphav i vårt verdigrunnlag. I tillegg tror vi boligkjøperen i stadig større grad vil etterspørre bærekraftige løsninger. Skal vi oppnå vår visjon om å bli en av Norges ledende boligutviklere er vi nødt til å imøtekomme og overgå markedets forventninger, også når det gjelder bærekraft og miljø, sier Svenkerud.

– Samfunnet trenger bevisste boligbyggere

Strakstiltakene er en del av Eiendomsektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til bærekraftig omstilling i bygg- og eiendomssektoren. 43 selskaper har nå forpliktet seg til å gjennomføre de 10 tiltakene.
– Ved å signere på disse strakstiltakene forplikter Fredensborg Bolig seg til konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp, øke ressursutnyttelsen og skape boliger som er bra for både helsa, miljøet og lommeboka. Samfunnet trenger bevisste boligutbyggere som Fredensborg Bolig, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.
– Det er inspirerende for Norsk Eiendom at stadig flere boligutviklere forplikter seg på veikartet. Vi ønsker Fredensborg Bolig velkommen inn i et godt selskap av ambisiøse boligutviklere, sier daglig leder i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer.
Estate.no /  Thor Arne Brun 26.september

Compact living

– slik bor du smått og godt

Smarte løsninger og oppbevaringsmuligheter. Gjør det enkelt å leve godt på få kvadratmeter.

I metropoler som London, Milano, Tokyo og Hong Kong har det lenge vært vanlig, nå kommer trenden også til Bankveien 10 i Asker: små, sentrale leiligheter med fleksible soner og møbler som kan forandres etter behov.

«Compact living»-trenden er et resultat av at stadig flere ønsker å bo i og rundt storbyer. Samtidig øker miljøfokuset, og verdier er i endring. De siste årene har gode opplevelser blitt viktigere enn å kunne vise frem størst mulig bolig, fylt med ting man sjeldent bruker.

– Det er fullt mulig å leve et godt liv i en liten leilighet. Men det forutsetter at arkitektene og interiørarkitektene har planlagt godt, slik at du ikke flytter inn og oppdager at det ikke plass til et eneste skap. Mangler du gode oppbevaringsløsninger, blir leiligheten fort rotete. Og rot skaper uro, sier interiørarkitekt Kristine Nilsen. – Derfor er oppbevaring vårt hovedfokus i alle boligprosjekter.

Sammen med kollegaene hos Paulsen & Nilsen, har Kristine Nilsen utarbeidet ekstra smarte og praktiske løsninger for studioleilighetene på 23 kvadratmeter i Bankveien 10.

– Målet var å få alle funksjonene som en stor leilighet har, inn i en liten studioleilighet. Det synes jeg vi har klart.

Usynlig kjøkken

Interiørarkitektene ønsket å skape et fleksibelt rom, som enkelt kan forvandles fra oppholdsrom og spisestue om dagen, til soverom om kvelden. Og det uten at du behøver å flytte rundt på alt du eier.

De har også vært fokus på at leilighetens ulike funksjoner skal kunne skjules gjennom døgnet.

– Blant annet ville vi gjøre det mulig å «gjemme bort» kjøkkenet når det ikke er i bruk. Resultatet er en løsning hvor du kan lukke kjøkkenet bak to bevegelige vegger. Når veggene er åpne, fungerer de som hyller hvor du kan oppbevare kule kopper, krydder, tørrvarer og annet, sier Nilsen.

Skapseng med flere funksjoner

Skapsengen er sentral i konseptet. På dagtid fungerer den som sofa og bokhylle, mens den om kvelden enkelt forvandles til en dobbeltseng. Slik behøver ikke leiligheten å se ut som et soverom når du har middagsgjester.

– Da vi jobbet med skapsengen, manglet den først mulighet for oppbevaring av sengetøy. Det la vi derfor til som en modul i sengeløsningen, forklarer Nilsen.

– Jeg liker også godt at beina som sengen står på om natten, fungerer som en hylle du kan ha bøker og dekor på om dagen. Og du slipper å rulle sammen dyna hver morgen, ettersom det er plass til den inni skapsengen. Den er et veldig flott møbel for denne type leilighet!

Fell opp og gjem bort

På motsatt side av sengen har interiørarkitektene valgt en smal hylle- og skapløsning med et nedfellbart spisebord i lys eik, som kan felles opp når det ikke er i bruk. Da blir bordet med ett en naturlig

del av hylleseksjonen. Fire sammenleggbare spisestoler kan også lagres inni skapet når de ikke er i bruk.

I tillegg er det lagt opp til å plassere en TV på hyllen. Og når du ikke ser på «Netflix» eller «Nytt på nytt»? Da skjules skjermen enkelt av et sidepanel.

Velg farger selv

For å skape ekstra dybde i leiligheten, har interiørarkitektene valgt to ulike hovedmaterialer. Stueveggene er
i malt gips, mens kjøkkenveggene, baderomsdøren, garderobefrontene og sittebenken består av malt trefinér.

– Som boligkjøperen kan du selv velge hvilken gråfarge du vil ha på finéren. Vi har funnet frem til tre nydelige alternativer å velge blant: «Medium Grey», «Dark Grey» og «Soft Grey», forteller Nilsen.

I byggenes trappeoppganger er det brukt mye betong som minner om terrazzo. Dette uttrykket ønsket Kristine Nilsen og kollegaene å hente opp i baderommene.

– Vi valgte en mørk, flott porselensflis med terrazzo-look på gulvene, kombinert med glaserte veggfliser, sier hun.

Også på veggflisene kan du velge blant tre alternativer som er håndplukket av interiørarkitektene: «Prussian Blue», «Light Kaki» eller «White».

– Alle fargene fungerer veldig godt sammen med terrazzo-flisene, garanterer Nilsen.
– Ved å la deg som boligkjøper velge din favorittkombinasjon, får leilighetene ulike preg, samtidig som du får skapt det hjemmet du foretrekker.