Din vei til egen bolig, hvis du mangler egenkapital

Leie til eie

Fredensborg Bolig er første aktør i Oslo-regionen som tilbyr Leie til eie. Vi hjelper deg med å komme deg inn i boligmarkedet hvis du mangler egenkapital, men har tilstrekkelig betjeningsevne for å få boliglån. Du kan rett og slett bo deg hjem.

Onsdag 23. oktober åpner vi for søknader om Leie til eie på to av våre premium boligprosjekt i Oslo sentrum, Waldemars Tårn og F24.

Dersom denne første muligheten ikke er av din interesse eller passet din lommebok, er det godt å vite at vi fremover vil tilby flere ulike og unike muligheter i Oslo-regionen. Allerede i november åpner vi for søknader på vårt boligprosjekt Bankveien 10 i Asker sentrum.

Meld interesse nedenfor, så holder vi deg løpende oppdatert med våre nyhetsbrev.

Slik fungerer Leie til eie

Mange ønsker seg sin egen bolig, men det er ikke alle som har anledning til å kjøpe selv. Høye boligpriser og krav til 15% egenkapital er en utfordring. Flere og flere blir derfor stående utenfor boligmarkedet. Leie til eie er et innovativt tilbud fra Fredensborg Bolig til de som ønsker seg sin egen bolig, har betjeningsevne til boliglån, men som i dag ikke har nok egenkapital.

I stedet for en tradisjonell kjøpekontrakt på boligen, kan du nå inngå en tre års leieavtale med rett til å kjøpe boligen. Du kan når som helst i avtaleperioden kjøpe boligen til den prisen boligen kostet da du inngikk avtalen.

Det vil si at prisen på boligen er forhåndsbestemt – og all eventuell verdistigning vil tilfalle deg. Sammen med egenkapitalen man sparer, vil dette forhåpentligvis være tilstrekkelig til å få finansieringsbevis for å kjøpe boligen.

Et typisk tidsløp vil være at du på lik linje med ordinære boligkjøpere velger en ny bolig i et av våre prosjekter. Her inngår du en Leie til eie-avtale to år før boligen er ferdigstilt. Retten til å kjøpe boligen kan du benytte fra det tidspunktet du signerer og helt frem til utløpet av leieavtalen. Det er ingen kjøpeplikt på boligen – dette er kun en rettighet du har. Ønsker du å tre ut av leieavtalen, kan den sies opp med vanlige tre måneders varsel, etter ett år

Leie til eie gir deg full fleksibilitet og du kan derfor trygt bo deg inn i din nye bolig.

Hvem kan benytte Leie til eie?

Fredensborg Bolig tilbyr Leie til eie til de som mangler tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe sin egen bolig. Dette vil ofte være unge førstegangskjøpere, men det er ingen aldersgrense på Leie til eie. Leie til eie er en ordning for de som har behov for en primærbolig. Det er ikke anledning til å benytte Leie til eie-ordningen til en sekundærbolig eller utleiebolig.

Er du interessert i Leie til eie, kan du søke om få denne avtalen i utvalgte boligprosjekter. Søknaden vurderes av Fredensborg Bolig og Utleiemegleren. En av våre bankforbindelser vil i tillegg vurdere din evne til å betjene bokostnadene i leieperioden. De vil også vurdere hvorvidt du har rimelig mulighet til å få finansieringsbevis for kjøp av boligen i avtaleperioden.

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du her.

Velkommen til Leie til eie hos Fredensborg Bolig!

Spørsmål og henvendelser sendes til leietileie@fredensborgbolig.no

Meld interesse

Type bolig

Geografisk område

personvern

Spørsmål og svar

Hva er Leie til eie-ordningen?

Leie til eie er en alternativ måte å kjøpe ny bolig på. Boligkjøper inngår en tidsbestemt leieavtale på 3 år og en kjøpsrett på boligen (opsjon) til en forhåndsbestemt pris.

Kjøpsretten på boligen gjelder fra signeringstidspunkt til utløp av leieavtalen. Det er ingen plikt for kunden til å benytte kjøpsretten.

Er det forskjell på Leie til eie-boliger og andre boliger som selges?

Nei, det er ingen forskjell på boligene. Leie til eie er kun en innovativ og alternativ ordning for å finansiere kjøp av boligen.

Hvorfor lanserer Fredensborg Bolig Leie til eie?

Terskelen for å komme inn på boligmarkedet blir stadig høyere – ikke minst i storbyene. Flere unge har nå problemer med å etablere seg på boligmarkedet.

Som en ansvarlig boligutvikler ønsker Fredensborg Bolig å bidra til at flere kan få mulighet til å eie sin egen bolig,

Med Leie til eie-konseptet henvender vi oss primært til en kundegruppe som i dag ekskluderes fra boligmarkedet. Konseptet gjør det også mulig for oss å bygge flere boliger raskere.

Vi tror også at målgruppen for Leie til eie-boliger vil bidra til økt mangfold og kontinuitet i bomiljøet for våre boligprosjekt. Dette vil bidra til at vi oppnår vår visjon om «å skape bedre hjem».

Hvem er målgruppen for Leie til Eie?

Leie til eie er myntet på personer som ikke har tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe sin ønskede bolig. Målgruppen vil typisk være unge førstegangskjøpere, men det er ingen aldersgrense for å søke på ordningen.

Personer som allerede eier bolig kan også søke på Leie til eie-ordningen. Et vilkår i vurdering av søkere til Leie til eie-ordningen vil være tilfredsstillende privatøkonomi til å betjene fremtidige bokostnader, samt at søkeren skal ha rimelig mulighet til å benytte kjøpsretten i perioden – forutsatt at boligprisene følger den generelle prisstigningen i Norge.

Fredensborg Bolig sin Leie til eie-modell er forbeholdt boligkjøpere som vil bo i boligen og benytte den som primærbolig. Det vil ikke være mulig å benytte Leie til eie ordningen til å finansiere kjøp av sekundær- eller utleiebolig.

Hva betyr Leie til eie-ordningen i praksis for meg som boligkjøper?

Leie til eie-ordningen er en alternativ måte å kjøpe bolig fra Fredensborg Bolig.

Kombinasjonen av leieavtale og kjøpsrett til fastpris på boligen gjør det mulig for deg å bygge egenkapital i leieperioden.

I praksis får man da inntil fem år på seg til å spare tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe boligen, men med drahjelp fra all eventuell verdistigning på den boligen man leier.

Hvordan fastsetter Fredensborg Bolig kjøpspris for boligen?

Listeprisen på våre boliger fastsettes av salgs- og markedsavdelingen i Fredensborg Bolig i samråd med megler på boligprosjektet.

Vi benytter samme pris på boligene ved tradisjonelt boligsalg som i Leie til eie-ordningen.

Må jeg betale leie før boligen er ferdigstilt?

Leie betaler du kun fra den dagen boligen er ferdigstilt og overlevert til deg.

Må jeg betale innskudd eller annet for en Leie til eie-bolig?

Du betaler ingen innskudd eller depositum ved avtaleinngåelse for en Leie til eie-bolig.

Som en del av leiekontrakten skal det stilles depositum eller annen sikkerhetsstillelse.

Vilkåret er at depositum eller sikkerhetsstillelse, samt første månedsleie være innbetalt senest 10 dager før overlevering av den ferdigstilte boligen.

Hva skjer med min Leie til eie-bolig hvis boligmarkedet faller?

Dersom markedsprisen på boligen reduseres og blir lavere enn den faste listeprisen betyr det i praksis at det ikke vil lønne seg for deg å benytte kjøpsretten.

Benytter du kjøperetten resulteres dette i et tap ved at du betaler mer for boligen enn hva som er markedsprisen.

Så lenge kjøpsretten ikke er benyttet eies boligen av Fredensborg Bolig som er eksponert for verdifall på boligen.

I motsetning til vanlige boligkjøpere og boligeiere betyr dette at du ikke risikerer å tape oppsparte midler (egenkapital) ved Leie til eie-ordningen dersom boligmarkedet faller.

Hva skjer hvis jeg ikke benytter / får benytte kjøpsretten på boligen?

Kjøpsretten på boligen bortfaller ved utløp av leieperioden. Ved endt leieperiode må du flytte ut av boligen.

Hvordan fastsetter Fredensborg Bolig leieprisen for boligen?

Leieprisen på boligen fastsettes av Utleiemegleren og skal være markedsmessig.

Hvilke andre vilkår bør jeg være kjent med?

Leieavtalen er basert på Utleiemegleren sin standardiserte leiekontrakt, men er tilpasset Fredensborg Bolig sin Leie til eie-ordning. Leieavtalen er en 3 års tidsbestemt leieavtale fra innflytting.

Dette innebærer at leieforholdet opphører ved utløp av leieperioden. Leieavtalen krever depositum eller annen tilfredsstillende sikkerhet tilsvarende 3 måneders leie fra leietaker. Depositumsbeløp eller sikkerhet, sammen med første månedsleie, skal stilles senest 10 dager før innflytting i boligen. Leietaker kan først si opp Leieavtalen 9 måneder etter innflytting.

Leietaker kan deretter si opp Leieavtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsesdato gjelder fra siste dag i inneværende måned. Dersom leietaker benytter sin kjøpsrett på boligen, opphører leieavtalen. Benyttes kjøperetten før innflytting blir det intet leieforholdet, og man kjøper boligen etter reglene i bustadoppføringsloven. Benyttes kjøperetten på boligen i leieperioden opphører Leieavtalen med 2 måneders skriftlig varsel. Boligen blir da kjøpt etter reglene for en bruktbolig, det vil si etter reglene i avhendingsloven.

Oppgitt leiebeløp for boligen vil bli regulert med konsumprisindeksen fra inngåelse av leieavtale frem til innflytting. Deretter vil leien bli justert en gang i året tilsvarende endring i konsumprisindeks siden siste regulering. Eventuell fremleie av boligen krever samtykke fra Utleier, med mindre annet følger av ufravikelighet i lovbestemmelse.

Leieavtalen er en 3 års tidsbestemt leieavtale fra innflytting. Dette innebærer at leieforholdet opphører ved utløp av leieperioden.

Leieavtalen krever depositum eller annen tilfredsstillende sikkerhet tilsvarende 3 måneders leie fra leietaker. Depositumsbeløp eller sikkerhet, sammen med første månedsleie, skal stilles senest 10 dager før innflytting i boligen.

Leietaker kan først si opp Leieavtalen 9 måneder etter innflytting. Leietaker kan deretter si opp Leieavtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsesdato gjelder fra siste dag i inneværende måned.

Dersom leietaker benytter sin kjøpsrett på boligen, opphører leieavtalen.

Oppgitt leiebeløp for boligen vil bli regulert med konsumprisindeksen fra inngåelse av leieavtale frem til innflytting. Deretter vil leien bli justert en gang i året tilsvarende endring i konsumprisindeks siden siste regulering.

Eventuell fremleie av boligen krever samtykke fra Utleier, med mindre annet følger av ufravikelighet i lovbestemmelse.

Hvordan skal Fredensborg Bolig forvalte boligen i leieperioden?

Utleiemegleren vil bistå Fredensborg Bolig med å forvalte boligen i leieperioden.

Dette gir trygghet for både boligkjøper og oss ved at leieforholdet blir ivaretatt på en god måte.

Hvordan går jeg frem for å sikre meg en Leie til eie-bolig?

Du søker om Leie til eie-ordning for din ønskede bolig. Søknaden leveres digitalt via vår hjemmeside, nærmere bestemt i «boligvelger» til det respektivt prosjekt. Prosjekter og leilighet med mulighet for Leie til eie vil bli tydelig merket.

Fredensborg Bolig vil fra høsten 2019 fortløpende legge ut Leie til eie-boliger på våre hjemmesider. Prosjekter med Leie til eie-boliger vil få egen merking.

Meld din interesse for Leie til eie på våre hjemmesider, så blir du holdt løpende oppdatert om nye Leie til eie-boliger.

Kan jeg inngå flere avtaler om Leie til eie?

Man har kun anledning til å inngå én avtale om Leie til eie.

Hvilken informasjon må jeg opplyse om i en Leie til eie-søknad?

I søknadsprosessen for boligen må du informere og dele relevant informasjon slik at Fredensborg Bolig, Utleiemegleren og vår bankforbindelse kan vurdere din egnethet for ordningen.

Dette vil inkludere informasjon om sivil status, privatøkonomi, dagens bosituasjon etc. Du vil bli bedt om å oppgi referanser på tidligere leieforhold eller fra arbeidsgiver.

I tillegg må du samtykke til at det blir innhentet en kredittsjekk mv. som en del av prosessen.

Hva skjer om flere søkere ønsker samme Leie til eie-bolig?

Dersom vi mottar flere søknader på samme bolig, vil det være den første søkeren som godkjennes for ordningen som får mulighet til å inngå Leie til eie-avtale.

Når og hvordan kan jeg benytte meg av kjøpsretten (opsjonen) på boligmarkedet?

Kjøpsretten til boligen varer fra signering av avtale fram til utløp av leieperioden – 3 år etter innflytting.

Du har mulighet til å benytte kjøpsretten i hele perioden. Bruk av kjøpsretten forutsetter at du fremlegger et gyldig finansieringsbevis fra finansinstitusjon for kjøp av boligen.

Hva skjer med leieavtalen når jeg benytter kjøpsretten på boligen?

Dersom kjøpsretten benyttes før overtakelse (innflytting) av boligen, vil leieavtalen opphøre i sin helhet og man eier boligen fra innflyttingsdagen.

Dersom kjøpsretten benyttes etter overtakelse (innflytting), avsluttes leieforholdet med 2 måneders varsel.

Hvordan får jeg lånefinansiering til å kjøpe boligen?

Du er selv ansvarlig for å innhente finansieringsbevis for kjøp av boligen. Banken som tidligere har vurdert din egnethet og mulighet for finansieringsbevis i forbindelse med søknad om Leie til eie-boligen, kan være et naturlig startpunkt for innhenting av finansieringsbevis.

Vil betalt leie komme til fradrag i kjøpsprisen på boligen?

I vårt Leie til eie-konsept forblir kjøpsprisen på boligen uendret i avtaleperioden.

Kan jeg gjøre tilvalg og endringer i en Leie til eie-bolig?

Ja, det er muligheter for å gjøre både tilvalg og endringer.

I de tilfeller hvor boligen leveres med ulike interiørkonsepter er det anledning til å velge sitt ønskede alternativ.

Det er også anledning for boligkjøperen å bestille ytterligere endringer og tilvalg for boligen. Imidlertid må slike endringer betales i forbindelse med bestilling i tilvalgsprosessen.

Kan jeg fremleie min Leie til eie-bolig?

I utgangspunktet er det ikke anledning til å fremleie boligen. Leieavtalen åpner imidlertid for fremleie i de tilfeller hvor dette ufravikelig fremkommer av norsk lov.

Det er i alle tilfeller ikke anledning til å selge eller overdra leieavtalen eller avtale om kjøpsrett.

Kan jeg flytte fra min Leie til eie-bolig?

Leieavtalens vilkår er at leieforholdet først kan sies opp 9 måneder etter innflytting i boligen, og da med 3 måneders skriftlig varsel. I praksis betyr dette at leieforholdet først kan opphøre etter 12 måneder.

Dersom man har utøvet kjøpsretten og overtatt eierskapet til boligen står man fritt til å disponere boligen.

I hvilke prosjekter vil det komme Leie til eie-boliger?

Vi ønsker å tilby Leie til eie-boliger på et utvalg av boligene i flere av våre boligprosjekter.

Imidlertid vil det være enkelte prosjekter som ikke er egnet for Leie til eie.