fbpx

Samfunnsansvar

Miljø og grønn bærekraft

Reduksjon av miljø- og klimapåvirkning fra boligbygg er avgjørende for å nå nasjonale og globale mål om reduksjon av klimagassutslipp.

Som medlem i Grønn Byggallianse har vi forpliktet oss til å følge strakstiltakene for boligutviklere.

Vi stiller egne miljøkrav til nye prosjekter og det utarbeides klimagassregnskap. Ambisjonen er at CO2-utslipp fra prosjektene er minimum 20% lavere enn referanseverdier i BREEAM.

Stadig flere av våre prosjekter miljøsertifiseres. Her har vi valgt BREEAM-NOR med ambisjonsnivå Very Good. Formålet med BREEAM er å redusere miljøpåvirkningen fra bygg gjennom livsløpet. Rammeverket sikrer at beste miljøpraksis brukes i planleggingen, prosjekteringen, oppføring og drift av bygg.

Samfunnsansvar

Sosial bærekraft

Mange står utenfor boligmarkedet. Som en del av vårt samfunnsansvar satser vi på boligsosiale tiltak. Vi tilbyr Leie til eie for at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Det bidrar til å redusere økonomisk ulikhet. Vår ambisjon er tilby 1.000 boliger på Leie til eie. Du kan lese mer om vår Leie til eie-ordning nedenfor.

Utvikling av bærekraftige boliger innebærer å ta hensyn til de menneskelige sidene i utformingen av prosjektet. Vi bygger hjem hvor våre kunder skal leve og trives. Våre boligprosjekt danner de fysiske rammene for naboskap og nabolag. I arbeidet med nye boligprosjekt vil våre utviklingsplaner påvirke lokalmiljøet. Her arbeider vi for å skape positive medvirkningsprosesser.

Vår byggeplass er noen sin arbeidsplass. Fredensborg Bolig arbeider systematisk med ansvarlighet og gode arbeidsforhold på våre byggeplasser. Vi engasjerer kun anerkjente entreprenører og stiller egne seriøsitetskrav til vår leverandørkjede. Les mer om vårt arbeid knyttet til Åpenhetsloven her

Leie til eie

Leie til eie er en boligkjøpsmodell som bidrar til at flere får mulighet til å eie sin egen bolig. Fredensborg Bolig var første aktør i Oslo-regionen som lanserte Leie til eie-ordning tilbake i 2019. 

Hittil har vi tildelt Leie til eie på mer enn 135 boliger fordelt på 13 prosjekter i Oslo, Akershus- og Trondheimsregionen.

Med Leie til eie tilbyr vi en tre års leieavtale med valgfri kjøpsrett på boligen til opprinnelig fastpris. Kjøpsretten benyttes når man måtte ønske i byggeperioden på ca. 2 år eller i leieperioden. Prisen på boligen justeres ikke i avtaleperioden, slik at all eventuell verdistigning tilfaller kunden som egenkapital. Siden kjøpsretten på boligen er valgfri risikerer man ikke å tape oppsparte midler dersom boligprisene skulle falle. 

Fredensborg Bolig tilbyr Leie til eie på en andel av boligene i flere av våre boligprosjekt. Det er ingen forskjell på Leie til eie-boligene og øvrige boliger i prosjektet.