fbpx

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Fredensborg Bolig forholder seg til, jobber med og etterfølger Åpenhetsloven.

 

Fredensborg Bolig – en ansvarlig boligbygger

Fredensborg Bolig er en ledende boligbygger i Norge med misjon om å skape bedre hjem. Vi  arbeider systematisk og kontinuerlig med ansvarlighet og gode arbeidsforhold på våre byggeplasser.

Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter grunnleggende i vår virksomhet og noe vi krever og forventer av våre leverandører og samarbeidspartnere. Innføring av Åpenhetsloven gir ny struktur og føringer til vårt allerede pågående arbeid som ansvarlig boligbygger.

 

Vår leverandør- og verdikjede 

I våre boligprosjekter er Fredensborg Bolig byggherre. Normalt engasjeres en entreprenør i totalentreprise med ansvar for oppføringen av boligene. Når det gjelder salg og oppføring av boliger involveres en rekke leverandører og forretningspartnere i verdikjeden. 

Leverandører er tredjeparter som inngår direkte i vår leverandørkjede for å ferdigstille boligene. Leverandørkjeden for oppføringen av våre boliger  består overordnet av byggherre – totalentreprenør – underentreprenører – øvrige leverandører. I tillegg anser vi også rådgivere, arkitekter og meglere som en del av vår leverandørkjede. 

Forretningspartnere er tredjeparter som indirekte bidrar til våre boligprosjekter og verdiskaping. Eksempler er regnskaps- og forretningsførere, vaktmestere og rengjøringsbyrå, IT-leverandører, advokater og rådgivere, investorer og bankforbindelser og andre samarbeidspartnere.

 

Aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter 

Aktsomhetsvurderinger er en prosess der virksomheten identifiserer og vurderer risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og fremmer motvirkende tiltak. Vår kartlegging av leverandørkjeden og forretningspartnere er basert på OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede. 

Vår virksomhet og leverandørkjede omfatter en rekke tredjeparter og det fordrer prioritering i aktsomhetsvurderingene. Vår prioritering baseres på risikovurdering av potensielle og faktiske brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge, redusere og unngå negative påvirkning fra vår virksomhet og leverandørkjede.


Samarbeid med og oppfølging av leverandører 

Fredensborg Bolig stiller egne seriøsitetskrav til partnere og leverandører, og har som policy å engasjere ledende entreprenører, fortrinnsvis i totalentreprise. 

Det er Fredensborg Boligs prosjektsjefer som utøver byggherrerollen, og har på vegne av selskapet ansvaret  for boligprosjektet og oppfølgingen på våre byggeplasser, herunder forhold som omhandler menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

I planlegging- og oppføringen av boligene jobber våre prosjektsjefer sammen med entreprenør og rådgivere. Partene møtes blant annet i byggherre- og prosjekteringsmøter, samt at det gjennomføres egne vernerunder og befaringer på byggeplassen.  I tillegg engasjerer Fredensborg Bolig egne spesialiserte byggherre-rådgivere som følger opp entreprenør og underentreprenører når det gjelder HMS på byggeplassen. 

Fredensborg Bolig har etablert kanaler for interne og eksterne varsler om kritikkverdige forhold på våre byggeplasser. Vi samarbeider også med Fair Play Bygg som arbeider for å avsløre arbeidslivskriminalitet i byggebransjen ved å levere varslinger til offentlige myndigheter.

 

Offentlig redegjørelse og informasjon

I henhold til Åpenhetsloven skal Fredensborg Bolig offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger.  Nedenfor er link til redegjørelse for regnskapsåret 2022. 

Har du spørsmål vedrørende Fredensborg Boligs etterlevelse av Åpenhetsloven eller vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende en skriftlig forespørsel til post@fredensborgbolig.no