fbpx

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Fredensborg Bolig forholder seg til, jobber med og etterfølger Åpenhetsloven.

 

Fredensborg Bolig – en ansvarlig boligbygger

Fredensborg Bolig er en ledende boligbygger i Norge med misjon om å skape bedre hjem. Vi  arbeider systematisk med ansvarlighet og gode arbeidsforhold på våre byggeplasser.

Respekt for menneskerettigheter- og arbeidstakerrettigheter grunnleggende i vår virksomhet og noe vi forventer av våre leverandører og samarbeidspartnere. Innføring av Åpenhetsloven gir ny struktur og føringer til vårt allerede pågående arbeid som ansvarlig boligbygger.

 

Vår leverandør- og verdikjede 

I oppføring av boligprosjekter utgjør Fredensborg Bolig rollen som byggherre.  Normalt engasjeres en entreprenør i totalentreprise som får ansvar for oppføringen av boligene. I verdikjeden for salg og oppføring av boliger involveres en rekke leverandører og forretningspartnere. 

Leverandører er tredjeparter som inngår direkte i vår leverandørkjede for å ferdigstille boligene. Leverandørkjeden for oppføringen av våre boliger  består overordnet av byggherre – totalentreprenør – underentreprenører – øvrige leverandører. I tillegg anser vi også rådgivere, arkitekter og meglere som en del av vår leverandørkjede. 

Forretningspartnere er tredjeparter som indirekte bidrar til våre boligprosjekter og verdiskaping. Eksempler på våre forretningspartnere er regnskaps- og forretningsførere, vaktmester og rengjøringsbyrå, IT-leverandører, advokater og rådgivere, investorer og bankforbindelser og andre samarbeidspartnere.

 

Aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter 

Vår kartlegging av leverandørkjeden og forretningspartnere er basert på OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer bl.a. en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede. 

Da vår virksomhet og leverandørkjede omfatter en rekke tredjeparter kreves det en prioritering i aktsomhetsvurderingene. Vår prioritering baseres på risikovurdering av potensielle og faktiske brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge, unngå, og redusere negative påvirkning fra vår virksomhet og leverandørkjede.

 

Samarbeid med og oppfølging av leverandører 

Fredensborg Bolig forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere deler våre grunnleggende verdier og og etiske standard, samt at de følger gjeldende lovgivning og respekterer menneskerettigheter. 

Vår selskapspolicy er å engasjere ledende entreprenører, fortrinnsvis i totalentreprise. I våre kontrakter stiller Fredensborg Bolig egne seriøsitetskrav til entreprenør og leverandørkjeden for våre boligprosjekter. 

Våre prosjektsjefer utøver rollen som byggherre. På vegne av Fredensborg Bolig har de ansvar  for boligprosjektet og oppfølgingen på våre byggeplasser, herunder forhold som omhandler menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

I planlegging- og oppføringen av boligene jobber våre prosjektsjefer sammen med entreprenør og rådgivere. Partene møtes i blant annet byggherre- og prosjekteringsmøter, samt at det gjennomføres egne vernerunder og befaringer på byggeplassen. Forholdene på byggeplass inngår som tema i samarbeidet. I tillegg engasjerer Fredensborg Bolig egne spesialiserte byggherre-rådgivere som følger opp entreprenør og underentreprenører når det gjelder HMS på byggeplassen. 

Fredensborg Bolig har etablert varslingskanaler for interne og eksterne varsler om forhold på våre byggeplasser. Vi samarbeider også med Fair Play Bygg som arbeider for å avsløre arbeidslivskriminalitet i byggebransjen ved å levere varslinger til offentlige myndigheter.

 

Offentlig redegjørelse og informasjon

Fredensborg Bolig vil offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med Åpenhetsloven, første gang innen 30. juni 2023. Redegjørelsen vil bli publisert her på vår hjemmeside. 

Åpenhetsloven gir allmennheten rett til å be om informasjon om hvordan Fredensborg Bolig håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til post@fredensborgbolig.no